Odmowa

Dziś mały aneks do niedawnego wpisu dotyczącego wyrażenia zgody na pociągniecie posła do odpowiedzialności karnej. Otóż pod koniec lipca wystąpiłem do Prokuratora Generalnego z wnioskiem o udostępnienie kopii wniosku o wyrażenie zgody na pociągniecie do odpowiedzialności karnej posła Zbigniewa Zbiory. Poniżej kopia decyzji, którą otrzymałem wczoraj.

„Działając na podstawie art. 16 i art. 5 ust. l ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, póz. 1198 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana (…) z dnia 26 lipca 2008r o udostępnienie informacji publicznej poprzez przesłanie kopii wniosku Prokuratora Okręgowego w Płocku o wy-rażenie zgody na pociągniecie do odpowiedzialności karnej posła Zbigniewa Zbiory, sporządzonego w sprawie V Ds. 22/08/Sw orzeka się, co następuje: odmawia się udostępnienia informacji publicznej.

UZASADNIENIE

W dniu 26 lipca 2008r Pan (…) skierował do Ministerstwa Sprawiedliwości wniosek o udostępnienie informacji publicznej, żądając przesłania kopii wniosku Prokuratora Okręgowego w Płocku o wyrażenie zgody na pociągniecie do odpowiedzialności karnej posła Zbigniewa Zbiory, sporządzonego w sprawie V Ds. 22/08/Sw.

Z ustaleń dokonanych w Prokuraturze Krajowej wynika, iż wskazane powyżej postępowanie przygotowawcze znajduje się nadal w toku.

W myśl przepisu art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r o dostępie do informacji publicznej, jeżeli inne ustawy inaczej określają zasady i tryb dostępu do informacji, które mieszczą się w definicji informacji publicznej, to stosuje się przy udostępnianiu tych informacji zasady i tryb przewidziany w tych ustawach.

W przypadkach postępowań przygotowawczych znajdujących się w toku taką ustawą jest ustawa z dnia 6 czerwca 1997r – Kodeks postępowania karnego (Dz. IJ. Nr 89, póz. 555 z późn. zm.), której przepisy określające zasady udostępniania akt sprawy sądowej i akt postępowania przygotowawczego stanowią lex specialis w stosunku do przepisów ogólnych, dotyczących dostępu do informacji publicznej, zawartych w przywołanej powyżej ustawie z dnia 6 września 2001r. Powyższy pogląd prawny wyraził także Naczelny Sąd Administracyjny, który w orzeczeniu z dnia 8 lutego 2005r w sprawie o sygn. akt OSK 1113/04 stwierdził, iż udostępnieniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001r o dostępie do informacji publicznej podlegają jedynie akta postępowania przygotowawczego zakończonego umorzeniem, natomiast odmienny tryb dostępu dotyczy spraw będących w toku.

Podkreślić należy, iż zgodnie z treścią art. 156 § 5 Kodeksu postępowania karnego akta w toku postępowania przygotowawczego mogą być w wyjątkowych wypadkach udostępniane innym osobom za zgodą prokuratora prowadzącego lub nadzorującego postępowanie, którym w tym przypadku jest prokurator z Prokuratury Okręgowej w Płocku oraz Prokurator Okręgowy w Płocku, jako autor pisma procesowego w postaci wniosku o uchylenie immunitetu, zawierającego w swej treści szeroki opis ustaleń tego postępowania w oparciu o zeznania przesłuchanych świadków i inne przeprowadzone dowody.

Zauważyć przy tym należy, że powszechnie aprobowany jest przez przedstawicieli doktryny pogląd, że proces karny jest co do zasady jawny na etapie rozprawy głównej, a niejawny na etapie postępowania przygotowawczego. Wiąże się to z koniecznością zapewnienia dyskrecji na najbardziej wrażliwym etapie postępowania karnego, związanego z gromadzeniem i utrwalaniem dowodów. Jest to podyktowane zarówno interesem śledztwa, jak i interesem domniemanego sprawcy przestępstwa. Zasada ta została wzmocniona dodatkowo przepisami Kodeksu karnego, penalizującymi w art. 241 § 1, zachowania polegające na rozpowszechnianiu publicznym wiadomości z postępowania przygotowawczego przed ich ujawnieniem w postępowaniu sądowym. Tym samym dokumenty wytworzone w toku śledztwa prowadzonego w sprawie V Ds. 22/08/Sw Prokuratury Okręgowej w Płocku objęte są tajemnicą postępowania przygotowawczego, która to okoliczność, przy jednoczesnym braku zgody Prokuratora Okręgowego w Płocku, uniemożliwia wydanie wnioskodawcy żądanego dokumentu”.

Komentarzy 18 to “Odmowa”

 1. Olgierd Says:

  Haha, miałby dla odmiany tenże prokurator sprawę za dostęp do akt osobom niepowołanym 😉

 2. Quake Says:

  Istotnie, całe szczęście, że nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki 😉

  p.s. paradoks sytuacji polega na tym, że o ile pamiętam wniosek został przecież przez prokuratora odczytany na posiedzeniu sejmowej Komisji Regulaminowej – co można było sobie obejrzeć w telewizji. Inna sprawa, że posiedzenie odbywało się w takich warunkach, że nie można było zbyt wiele z niego usłyszeć…

 3. Boguś W. Says:

  Postanowiłem poszukać sobie biuletynu z tego pamiętnego posiedzenia. A nuż widelec znalazłby się i wniosek?

  Ot, ciekawostka, nie ma go 😉

  http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/fkskr6?OpenForm&RSP

 4. Boguś W. Says:

  Quake’u drogi – albo coś jest nie tak z komentarzami, albo mnie wymoderowałeś, albo sam nie wiem co – faktem jest, że mojego komentarza nie ma tak samo, jak biuletynu ze sławnego posiedzenia komisji, o którym komentarz ów traktował 😉

 5. Quake Says:

  @Boguś W.: komentarz został już odzyskany – po prostu, z niejasnych przyczyn, WordPress uznał Cię za spam.

  Z tym biuletynem to jest osobny rozdział: z tego posiedzenia biuletynu nie ma, są natomiast z posiedzenia poprzedzającego i następującego po interesującym nas posiedzeniu Komisji Regulaminowej. Myślę, że pracownicy Kancelarii Sejmu mają problem z ustaleniem kanonicznego tekstu tego biuletynu: za dużo ludzi krzyczało jednocześnie…

 6. foma Says:

  Znaczy, trza pisać na Płock…

 7. zeen Says:

  Odmawiam komentarza…

 8. Quake Says:

  @foma: a może lepiej od razu na Berdyczów?

  @zeen: brak mi słów… 😉

 9. foma Says:

  Berdyczów zdaje się już nie pod naszą prokuratorską jurysdykcją…

 10. zeen Says:

  Ale mi mordkę Pan Radca przydzielił 🙂

 11. Quake Says:

  @foma: myślę, że Pan Komisarz nie docenia naszych dzielnych prokuratorów 😉

  @zeen: fan Gombrowicza pewnie by powiedział, że gębę 🙂 A prawda jest taka, że robi to losowo Łotrpress – zmiana adresu mailowego pewnie doprowadzi do nadania nowego awatara.

 12. basia Says:

  Don’t give up!

  (W temacie zmian adresów mailowych, rzecz jasna 😉 )

 13. zeen Says:

  Dobra, dobra, ja wiem, że Pan Radca przyprawić potrafi jak nikt 😉
  A mordka mi nie przeszkadza, bardziej ten hakenkreuz u Torlina 🙂

 14. Quake Says:

  @basia: niestety w sprawach innych niż zmiana adresu mailowego jest pełna załamka. Czytam sobie stenogram z posiedzienia Komisji Regulaminowej z 22 lipca 2008r (a więc z dnia poprzedzającego dzień odczytania przez prokuratora wniosku o tzw. uchylenie immunitetu). I są tam takie wypowiedzi:

  Przewodniczący poseł Jerzy Budnik (PO):
  ( … ) Komisja w tej sprawie podejmie zdanie, ale najpierw – jak sądzę – powinna wysłuchać – to jest standard – uzasadnienia wniosku pana prokuratora okręgowego, a także odpowiedzieć na pytania i wątpliwości posłów, które są, z całą pewnością. Pewnie takie wątpliwości mają nie tylko posłowie PiS, ale mają też posłowie innych stronnictw. Po to jest to posiedzenie.
  ( … )
  Przewodniczący poseł Jerzy Budnik (PO):
  Panie przewodniczący Gosiewski, ten wniosek [o wyrażenie zgody na pociągnięcie posła do odpowiedzialności-Q] nie miał żadnej klauzuli. Z opinii [chodzi o opinię prawników sejmowych-Q], którą mam, cytuję: „Prokurator kierując wniosek o uchylenie immunitetu posłowi powinien zawrzeć w nim takie treści i elementy wstępnego postępowania przygotowawczego (w fazie in rem), które mogą być udostępnione nie tylko posłowi, którego wniosek dotyczy, ale wszystkim decydującym w sprawie posłom Sejmu, a w istocie opinii publicznej, jako że obrady Sejmu (art. 113 Konstytucji) są jawne”.
  ( … )
  Poseł Iwona Arent (PiS):
  Mam pytanie, panie przewodniczący, gwoli wyjaśnienia. Powiedział pan na Komisji, że wnioski Prokuratora Generalnego [dotyczące zgody na pociągnięcie posła do odpowiedzialności-Q] są jawne i ogólnie dostępne. Czy tak? Tak zrozumiałam.
  Przewodniczący poseł Jerzy Budnik (PO):
  Tak.
  Poseł Iwona Arent (PiS):
  To proszę mi odpowiedzieć, dlaczego jesteśmy do dzisiaj ciągani przez prokuraturę w sprawie, z poprzedniej kadencji, wypłynięcia wniosków dotyczących pana Łyżwińskiego? Jak to się dzieje? Mówi pan, że są jawne, a my jesteśmy ciągani jako świadkowie w tej sprawie.
  Przewodniczący poseł Jerzy Budnik (PO):
  Dlatego, że niektóre informacje są zastrzeżone. Niektóre wnioski mają klauzulę…
  Poseł Iwona Arent (PiS):
  Skąd możemy wiedzieć, które są zastrzeżone, a które – nie? Proszę powiedzieć.
  Przewodniczący poseł Jerzy Budnik (PO):
  To jest na wniosku.
  Poseł Iwona Arent (PiS):
  Nie ma, właśnie.
  Przewodniczący poseł Jerzy Budnik (PO):
  Tu nie ma, więc on jest jawny.
  ( … )
  Poseł Marek Suski (PiS):
  Panie przewodniczący, powiem jak to wyglądało w sprawie informacji zawartych we wniosku o uchylenie immunitetu pani Ostrowskiej. Informacje przed posiedzeniem Komisji pojawiły się w gazecie „Nie”. Złożyłem w tej sprawie zawiadomienie o uchyleniu tajemnicy śledztwa i prokuratura podjęła sprawę. A więc z tego należy mniemać, że skoro przychylili się do mojego wniosku, to do momentu, kiedy prokurator na Komisji nie przedstawi tego wniosku, taki materiał podlega klauzuli tajności. Wobec tego nie można twierdzić, że jak się rozdało posłom, to już to zostało odtajnione, bo inaczej rzeczywiście takich postępowań by nie było. W sprawie Łyżwińskiego sprawa jest nieco innego charakteru, dlatego że prokuratura rozszerzyła to też o informację, czy też podejrzenie, iż wyciekły informacje z akt, które czytaliśmy. Ja w tej sprawie też składałem wyjaśnienia, przedstawiając prokuratorowi, że to co było, było zawarte we wniosku [prokuratora o uchylenie immunitetu], a informacje, które uzyskaliśmy z akt, są znacznie szersze i gdyby one wypłynęły, to doniesienia prasowe byłyby bardziej bulwersujące. Nie wiem co w tej sprawie prokuratura postanowi, ale to są jakby dwie różne rzeczy. Natomiast przykładem, że jednak nie są to jawne materiały do momentu posiedzenia, jest sprawa pani Ostrowskiej.”

  Reasumując: z wypowiedzi tych wynika, że zdaniem posłów sam wniosek prokuratora o uchylenie immunitetu (ale nie akta sprawy) od momentu jego ujawnienia na posiedzeniu Komisji Regulaminowej jest jawny. Jest to więc pogląd sprzeczny z uzasadnieniem odmownej decyzji Prokuratora Generalnego…

 15. Quake Says:

  @zeen (1:02 pm): zawsze może być gorzej – vide awatar Basi… 😉

 16. basia Says:

  …mój jest cool… osochoci?… 🙄

 17. Quake Says:

  Mamy zatem różne wyobrażenia na temat desygnatów pojęcia „cool” 😉

 18. basia Says:

  …one som płynne – te desygnaty… 😉 …

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s


%d blogerów lubi to: