Archive for Maj 2009

Dorobek legislacjny

Niedziela, 24 Maj 2009

Relatywnie duża liczba pytań prawnych wpływających do Sądu Najwyższego wynika w znacznym stopniu z niskiej jakości dorobku legislacyjnego parlamentu. Niejasne i sprzeczne przepisy wywołują wątpliwości w praktyce i wymagają zasadniczej wykładni. Sąd Najwyższy w swoich orzeczeniach często sygnalizuje dostrzeżone błędy w ustawach i potrzebę ich zmiany. (…) Eliminowanie niskiej jakości stanowionego prawa powinno jednak następować przede wszystkim przez jego zmianę (następującą z poszanowaniem podstawowych reguł techniki prawodawczej), wprowadzenie, w niezbędnym zakresie, jednoznacznej nomenklatury pojęciowej, jak również ograniczanie nadmiernej szczegółowości stanowionego prawa.” (Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2008r, s. 150).

Lokaj pilnie potrzebny

Piątek, 22 Maj 2009

Twórca jednego z najlepszych kodeksów procedury cywilnej XIX wieku, austriacki profesor Klein [Franciszek Klein, profesor Uniwersytetu Wiedeńskiego – Quake] , czytał swojemu lokajowi kolejne fragmenty przygotowywanego przez siebie tekstu i tak długo go poprawiał, aż stał się dla owego adresata zrozumiały.

Z. Radwański, Rola prawników w tworzeniu prawa, „Państwo i prawo”, 2007r, nr 12, s. 6 (wykład wygłoszony w związku z wręczeniem Autorowi doktoratu honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego).

Względy celowości

Piątek, 1 Maj 2009

„Okres budowania podstaw socjalizmu charakteryzował się mobilizacją wszystkich zasobów kraju do wykonania Planu Sześcioletniego (1949-1955). Nastawienie takie występuje w wydawanym w tym okresie ustawodawstwie karnym, zresztą traktowanym jako środek realizacji zadań bieżącej polityki, środek, w którego stosowaniu względy celowości biorą czasem górę nad zasadami praworządności. Był to okres nazywany później okresem <błędów i wypaczeń>.” (Igor Andrejew, Polskie prawo karne w zarysie, Warszawa 1971r, s. 43).