Archive for Wrzesień 2010

Zakaz wykonywania zawodu

Sobota, 11 września 2010

„ustalenia sądu pierwszej instancji (…)  są ze wszech miar prawidłowe. Sąd ten należycie zwrócił uwagę na długi, bo blisko trzy i pół letni, okres działania oskarżonego – księdza, któremu od początku towarzyszył jeden zamiar, aby podrobionymi pieniędzmi płacić poznanym przez Internet młodym kobietom za świadczone mu przez nie usługi seksualne. Nie zaprzestał tego procederu nawet wtedy, gdy jedna z nich, której zapłacił za usługi seksualne sfałszowanym banknotem 100 złotowym, poinformowała go o tym, że została oszukana, a więc ma świadomość, iż banknot, którym jej zapłacił, nie jest autentyczny. Dopiero zainscenizowane przez policję spotkanie oskarżonego z oszukaną kobietą, które w założeniu miało być przez niego „sponsorowane” w zamian za współżycie seksualne, doprowadziło do jego zatrzymania i zakończenia jego przestępczej działalności. W trakcie przeszukania jego samochodu marki C. ujawniono dwa nieautentyczne banknoty 100 złotowe i jeden falsyfikat banknotu 50 złotowego. Poza tym oskarżony przestępczych zachowań dopuścił się jako osoba duchowna – wikariusz parafii, a zarazem katecheta nauczający młodzież religii. Prowadząc „podwójne życie” i dopuszczając się przestępczych zachowań świadomie łamał zasady, którymi powinien się jako ksiądz kierować, a których przestrzegania ślubował. Wszak od duchownego, a więc osoby zaufania publicznego, której postępowanie powinno wytyczać wzorce postępowania i być przykładem dla innych ludzi, powinno się wymagać zachowania wyższych standardów etycznych. Poza tym ilość podrobionych przez niego i wprowadzonych do obrotu banknotów nie była mała. (…)

Ponadto z uwagi na to, że oskarżony jako katecheta nauczał młodzież szkolną religii, a okoliczności sprawy, a w szczególności pornograficzne treści i materiały zabezpieczone w wyniku analizy jego komputera, a zgrane między innymi na dyskietkę znajdująca się w aktach sprawy, wskazywały jednoznacznie na to, że w centrum jego zainteresowania były głównie bardzo młode kobiety, uznano za celowe, prewencyjnie na mocy art. 41 § 1 k.k., orzec wobec niego środek karny w postaci zakazu wykonywania przez okres 5 lat zawodu katechety. W ocenie sądu odwoławczego oskarżony swoją dotychczasową postawą okazał, że dalsze wykonywanie przez niego zawodu katechety zagraża istotnym dobrom chronionym prawem. Już przez sam fakt popełnienia przez oskarżonego przestępstwa przeciwko obrotowi pieniężnemu w postaci podrabiania polskich banknotów i puszczania ich w obieg poprzez „płacenie” nimi młodym kobietom za świadczone przez nie usługi seksualne, a więc i działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wymownie dowiódł, że nie ma on należytych kwalifikacji zawodowych i moralnych do wykonywania zawodu nauczyciela, a zwłaszcza wychowawcy młodzieży”

(wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 27 listopada 2008r, II AKa 359/08).

Dochody z nieujawnionych źródeł

Niedziela, 5 września 2010

Jest rzeczą powszechnie znaną, że podatnicy zagrożeni wydaniem decyzji ustalającej zryczałtowany podatek od dochodów z nieujawnionych źródeł często przypominają sobie, że największe dochody uzyskiwali z prostytucji. Dzieje się tak z dwóch powodów. Po pierwsze, ten zryczałtowany podatek wynosi 75% dochodu z nieujawnionego źródła. Po drugie, dochody uzyskiwane przez prostytutkę z nierządu nie podlegają w ogóle opodatkowaniu (art. 2 ustawy o PIT wskazuje, że ustawy tej nie stosuje się m.in. do „przychodów wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy”).

W związku z tym niekiedy dochodzi do sporów sądowych dotyczących zasadności zaliczenia (bądź nie) określonych przychodów do przychodów uzyskiwanych z prostytucji. Nieczęsto jednak widuje się takie stany faktyczne jak w uzasadnieniu wyroku WSA we Wrocławiu, z którego to uzasadnienia wynika, że organ drugiej instancji (tj. Dyrektor Izby Skarbowej):

„uznając, że skarżąca mogła dysponować w 2002r kwotą 145.000 GBP, (…) odniósł się następnie do jej oświadczenia o całkowitej wysokości dochodów w 2002 r. Jak stwierdził, z materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie wynikało jednoznacznie, że skarżąca była prostytutką, świadczącą ekskluzywne usługi (nie wyłącznie). Biorąc pod uwagę fakt uprawdopodobnienia przez skarżącą otrzymania kwoty 145.000 GBP za świadczone usługi od jednej osoby, organ odwoławczy uznał również za prawdopodobne było uzyskanie przez nią dodatkowo kwoty 55.000 GBP, za świadczenie usług seksualnych w ramach agencji towarzyskich i „na własną rękę”. Z tych też powodów nie zakwestionował również wysokości oszczędności w kwocie 35.000 GBP, wykazanych przez skarżącą na dzień 31 grudnia 2001r.”

W rezultacie decyzja organu pierwszej instancji (ustalająca skarżącej zryczałtowany podatek dochodowy ze źródeł nieujawnionych w kwocie – uwaga – 1.231.445 zł) została uchylona w całości. W jej miejsce ustalono skarżącej zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości „jedynie” 106.061 zł. Spór sądowy dotyczący tego ostatniego rozstrzygnięcia trwa.