Archive for Grudzień 2010

I na koniec umorzenie

Sobota, 11 grudnia 2010

„W Monitorze Polskim z 15 września 2008 r., Nr 68, pod poz. 601 opublikowane zostało postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 4 września 2008 r., nr 1130-13-08 w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego. Zgodnie z nim Prezydent RP odmówił, na podstawie art. 179 Konstytucji, w związku z wnioskiem Krajowej Rady Sądownictwa, powołania Leszka Mirosława Hudały do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie.

Jako ostateczne rozstrzygnięcie o prawach skarżącego, w rozumieniu art. 79 ust. 1 Konstytucji, skarżący wskazuje ww. postanowienie Prezydenta RP. W ocenie skarżącego postanowienie to ma charakter rozstrzygnięcia indywidualnego i władczego, a wobec braku kognicji sądów administracyjnych w odniesieniu do niepowołania sędziego przez Prezydenta, uzyskuje atrybut ostateczności.

Bezsporne jest jednak, że skarżący został powołany w końcu do pełnienia urzędu sędziego Sądu Okręgowego. Postanowieniem Prezydenta RP z 7 września 2010 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego, nr 1130-18-10, (M.P. Nr 74, poz. 934) Leszek Mirosław Hudała został powołany na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie.

Tym samym skarżący osiągnął zamierzony cel jakim było powołanie go na stanowisko sędziego Sadu Okręgowego, również w odniesieniu do wyznaczenia miejsca służbowego (siedziby) sędziego – Sąd Okręgowy w Warszawie. W tych okolicznościach nie można mówić o tym, że zarzucane naruszenie praw i wolności jest aktualne.

Nie dokonując oceny, czy art. 55 § 1 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi podstawę ostatecznego rozstrzygnięcia podjętego w sprawie skarżącego, a także, które z wzorców konstytucyjnych mogłyby być rozpatrywane w kontekście zarzutu naruszenia prawa dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach, Trybunał Konstytucyjny stwierdza, że w związku z faktem powołania sędziego na wnioskowane stanowisko sędziego sądu okręgowego, zarzut zawarty w skardze konstytucyjnej zdezaktualizował się, a badanie w tym zakresie stało się zbędne”.

(Postanowienie TK z dnia 29 listopada 2010r, SK 8/10).