Archive for the ‘decyzja administracyjna’ Category

Kiedy zostaje wydana decyzja?

Wtorek, 15 grudnia 2009

NSA właśnie wydał uchwałę dotyczącą tzw. milczących interpretacji podatkowych. Teza orzeczenia brzmi tak: w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 lipca 2007 r. pojęcie „niewydanie interpretacji” użyte w art. 14o § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (…), nie oznacza braku jej doręczenia w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w art. 14d powołanej ustawy.

Uchwała nie ma jeszcze uzasadnienia ale niezależnie od tego, co w tym uzasadnieniu się znajdzie (BTW: liczę na zdania odrębne  należy zwrócić uwagę na trzy sprawy. Po pierwsze, treść art. 14o Ordynacji podatkowej wskazuje, że w razie niewydanie interpretacji indywidualnej w terminie określonym w art. 14d [tj. w terminie 3 miesięcy] uznaje się, że w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin wydania interpretacji, została wydana interpretacja stwierdzająca prawidłowość stanowiska wnioskodawcy w pełnym zakresie. Ustawa przewiduje zatem wyraźny mechanizm dyscyplinujący organy podatkowe do załatwienia sprawy w terminie. Przekroczenie terminu 3 miesięcy powoduje bowiem, że za prawidłowe uznane zostaje stanowisko podatnika. Obawiam się, że przyjęta uchwała w sposób znaczący osłabi działanie tego mechanizmu dyscyplinującego. Podatnik nie ma żadnej możliwości sprawdzenia kiedy w rzeczywistości została sporządzona (podpisana) interpretacja podatkowa w jego sprawie. Rodzi to liczne niebezpieczeństwa dla podatników (np. antydatowanie interpretacji).

Po drugie, uchwała NSA pozostaje w sprzeczności z wcześniejszym orzecznictwem dotyczącym tej kwestii. Do tej pory – i to zarówno na gruncie poprzedniego jak i aktualnego stanu prawnego – sądy administracyjne najczęściej przyjmowały, że pojęcie „wydanie interpretacji” w terminie 3 miesięcy oznacza konieczność jej podpisania oraz doręczenia w tymże terminie.  W szczególności warto tu przywołać nieprawomocny wyrok WSA w Krakowie, w którego uzasadnieniu słusznie podkreślono, że „wskazany (…) termin 3 miesięcy odnosi się zatem do wydania interpretacji w znaczeniu doręczenia jej adresatowi. Samo jej sporządzenie (rozumiane jako podpisanie i opatrzenie datą nagłówkową) jest w tym ujęciu tylko jednym z etapów wydania interpretacji, a skoro tak – dopełnienie tych czynności przed upływem terminu ustanowionego w art. 14d Ordynacji podatkowej, przy braku jej doręczenia, nie może być utożsamiane z wydaniem interpretacji, o którym mowa w tym przepisie. Taki kierunek wykładni omawianego przepisu wynika z konieczności uwzględnienia celu ustanowienia tej instytucji prawnej, mającej zapewnić realną ochronę wnioskodawcy.”

Po trzecie, uchwała ta stanowi wyłom w dotychczasowym orzecznictwie dotyczącym sposobu obliczania terminu na wydanie decyzji w sytuacji gdy przekroczenie przez organ tego terminu rodzi określone skutki dla strony. Jedynie tytułem przykładu warto wspomnieć, że nie tak dawno temu NSA podjął uchwałę, w myśl której termin 30 dni do wyrażenia przez Ministra Sprawiedliwości sprzeciwu, na podstawie art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze jest terminem do doręczenia tego sprzeciwu stronie. Również na gruncie prawa budowlanego nie budzi wątpliwości, że organ może zgłosić sprzeciw, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane jeżeli doręczy decyzję w terminie określonym w tym przepisie (por wyrok NSA z 11.12.2002r, II SA/Kr 965/02). Nie jest więc jasne dlaczego akurat na gruncie Ordynacji podatkowej pojęcie wydania decyzji miałoby być rozumiane inaczej.