Archive for the ‘Główny Inspektor Transportu Drogowego’ Category

Kontrola ITD w przedsiębiorstwie

Środa, 24 września 2008

Zgodnie z art. 92 ustawy o transporcie drogowym wykonujący przewóz drogowy lub inne czynności związane z tym przewozem, naruszający obowiązki lub warunki wynikające z przepisów podlega karze pieniężnej w wysokości od 50 złotych do 15.000 złotych. Jednocześnie przepis ten zastrzega, że suma kar pieniężnych nałożonych podczas jednej kontroli nie może przekroczyć kwoty:

  1. 15 000 złotych – w odniesieniu do kontroli drogowej;
  2. 30 000 złotych – w odniesieniu do kontroli w przedsiębiorstwie.

I właśnie zakresu odpowiedzialności w przypadku kontroli w przedsiębiorstwie dotyczy wyrok WSA w Warszawie z 10 lipca 2008r (VI SA/Wa 719/08 uzasadnienie dostępne tutaj). Na uwagę zasługują trzy kwestie poruszone w wyroku. Po pierwsze, WSA wskazuje, że ograniczenie wysokości kary do kwoty 30.000 złotych nie dotyczy poszczególnych kar na zasadzie „po trochę z każdej kary”, ale sumy kar pieniężnych nałożonych podczas jednej kontroli przedsiębiorstwa. Oznacza to, że w ocenie WSA w decyzji należy wymierzyć jedną karę za poszczególne naruszenia – a jeśli suma kar za poszczególne naruszenia przekracza górną granicę kary (30 tys. zł) należy obniżyć sumę kar (ale nie poszczególne kary) do górnego limitu. Trzeba stwierdzić, iż art. 92 tego zagadnienia  jednoznacznie nie rozstrzyga. Przepis wskazuje jedynie ile ma wynosić maksymalna suma kar natomiast mechanizm dochodzenia do tej maksymalnej sumy kar nie został uregulowany

Po drugie, WSA stwierdza, że wypełnienie dyspozycji art. 92 ustawy o transporcie drogowym „następuje w wypadku wykonywania przewozu drogowego lub innych czynności związanych z przewozem z naruszeniem określonych obowiązków lub warunków, wynikających z wymienionych w nim ustaw. Chodzi tu o jeden czyn (podjęte działanie) podmiotu wykonującego przewóz drogowy, sprzeczny z prawem, którego konsekwencją jest nałożenie kary pieniężnej”. Naprawdę nie jest dla mnie jasne czy sformułowanie to oznacza, że jeden czyn stanowi każde z poszczególnych naruszeń przepisów czy też jeden czyn stanowią wszystkie naruszenia łącznie stwierdzone podczas kontroli w przedsiębiorstwie. W mojej ocenie pogląd drugi – jeśli faktycznie został wyartykułowany – nie ma oparcia w przepisach.

Po trzecie, WSA jednoznacznie wskazał, że kwestie dotyczące wszystkich naruszeń stwierdzonych podczas kontroli w przedsiębiorstwie muszą być rozstrzygane w jednym postępowaniu. W myśl opisywanego orzeczenia niezależnie od liczby stwierdzonych naruszeń przepisów będzie to zawsze jedna sprawa administracyjna załatwiana jedną decyzją administracyjną określającą karę pieniężną, na którą będą się składać kary za poszczególne naruszenia. Za przyjęciem takiej wykładni omawianego przepisu przemawia – zdaniem WSA – treść art. 92 ust. 2 ustawy o transporcie drogowym, który ogranicza sumę kar pieniężnych nakładanych podczas jednej kontroli. Zważywszy, że ustawodawca nie przewidział żadnego trybu ustalania „łącznej kary pieniężnej”, to przy założeniu wielości spraw administracyjnych załatwianych odrębnymi decyzjami przestrzeganie zakazu przekroczenia określonej w art. 92 ust. 2 sumy kar pieniężnych (30 tys. zł) byłoby w praktyce niemożliwe. A zatem: konieczne jest prowadzenie tylko jednego postępowania aby możliwe było skorzystanie z dobrodziejstwa ograniczenia sumy kar do kwoty 30 tys. złotych (w przypadku wydawania odrębnych decyzji dotyczących poszczególnych naruszeń suma kar mogłaby przekroczyć tę kwotę).

Na marginesie tego orzeczenia zaczynam się zastanawiać jaki jest w ogóle sens istnienia tego górnego limitu nakładanych kar. Po pierwsze, w wyroku z 31 marca 2008r (SK 75/06) Trybunał Konstytucyjny zauważył, że kara pieniężna statuowana w art. 92 ustawy o transporcie drogowym nie stanowi odpłaty za popełniony czyn, lecz ma charakter środka przymusu służącego zapewnieniu realizacji wykonawczo-zarządzających zadań administracji agregowanych przez pojęcie interesu publicznego. Celem tego przepisu jest zapewnienie wykonywania transportu w sposób gwarantujący bezpieczeństwo na drogach, ochronę życia i zdrowia ludzkiego. Stanowi on zatem przejaw interwencjonizmu państwowego w sferę, która została uznana przez ustawodawcę za szczególnie istotną. Mając to na uwadze należy się zastanowić czy rzeczywiście kwota 30 tysięcy złotych jest wystarczająca do osiągnięcia założonych przez ustawodawcę celów. Po drugie, warto zauważyć, że dozwolone jest przeprowadzanie następujących po sobie kontroli drogowych, z których każda dotyczyć będzie tego samego przewoźnika i kończyć się będzie nałożeniem kary w maksymalnej wysokości. Z tego punktu widzenia ciekawie wygląda uzasadnienie tej sprawy (na razie wstrzymano wykonanie zaskarżonych decyzji): „pełnomocnik skarżącej wskazał, że na skarżącą spółkę wielokrotnie w ciągu krótkiego okresu nałożono decyzjami administracyjnymi kary pieniężne w wysokości 15.000 zł. Decyzje te zostały wydane w zbliżonych stanach faktycznych, za jednakowe naruszenia przepisów ustawy o transporcie drogowym, zaś łączna wysokość nałożonych kar wynosi 190.500 zł.”