Archive for the ‘Inspekcja Transportu Drogowego’ Category

Karta opłaty

Czwartek, 4 września 2008

W myśl obowiązujących przepisów podmioty wykonujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przewóz drogowy zobowiązane są do uiszczania opłaty za przejazd pojazdu samochodowego po drogach krajowych (art. 42 ustawy o transporcie drogowym). Uiszczenie opłaty następuje poprzez nabycie tzw. karty opłaty. Karta opłaty składa się z dwóch części: winiety samoprzylepnej naklejanej na szybę i odcinka kontrolnego.
I teraz ciekawostka – Inspekcja Transportu Drogowego próbowała forsować pogląd, zgodnie z którym nieprawidłowe wypełnienie karty opłaty umożliwia jednoczesne nałożenie na przewoźnika dwóch kar : za wykonywanie przewozu drogowego z nieprawidłowo wypełnioną kartą opłaty (1.000 zł) oraz za wykonywanie przewozu z naruszeniem obowiązku wyposażenia kierowcy w odpowiednie dokumenty (500 zł). Przyjęcie tego poglądu prowadziłoby zatem wprost do sytuacji, w której przewoźnik jest karany dwa razy za jeden czyn.
Na szczęście sąd administracyjny nie podzielił poglądu Inspekcji i stwierdził. że „w ocenie Sądu, w stanie faktycznym niniejszej sprawy, gdy organ ustalił, że przewóz drogowy wykonywany był z nieprawidłowo wypełnioną karta opłaty za przejazd po drogach krajowych brak było podstaw do jednoczesnego zakwalifikowania tego stanu faktycznego jako wykonywanie przewozu na potrzeby własne z naruszeniem obowiązku wyposażenia kierowcy w odpowiednie dokumenty z uwagi na brak właściwego odcinka kontrolnego do winiety samoprzylepnej (…). Karta opłaty, w świetle przepisów (…), stanowi bowiem jeden dokument, który składa się z dwóch części. Skoro więc organ ustalił, że kierowca okazał ten dokument (kartę opłaty) nieprawidłowo wypełnioną, nie mógł w oparciu o ten sam stan faktyczny stwierdzić jednocześnie, że kierowca nie został wyposażony w ten dokument” (wyrok WSA w Warszawie z 17 lipca 2008r, VI SA/Wa 723/08).