Archive for the ‘kodeks spółek handlowych’ Category

Kapitał zakładowy – kapitulacja

Poniedziałek, 26 Maj 2008

Kodeks spółek handlowych, który wszedł w życie 01 stycznia 2001r wprowadził nowe wymagania dotyczące funkcjonowania spółek kapitałowych. Zgodnie z nowymi przepisami kapitał zakładowy spółki z o.o. powinien wynosić co najmniej 50.000 złotych (art. 154 k.s.h.), zaś kapitał zakładowy spółki akcyjnej powinien wynosić 500.000 złotych (art. 308 k.s.h).

Jednocześnie wprowadzono mechanizm, który miał służyć dostosowaniu wysokości kapitałów zakładowych istniejących już spółek do nowych wymogów. Zgodnie z art. 624 k.s.h.:

  1. w terminie trzech lat od dnia wejścia w życie ustawy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością miały obowiązek dokonać podwyższenia kapitału zakładowego co najmniej do wysokości 25.000 złotych. Ponadto najpóźniej w terminie pięciu lat od dnia wejścia w życie ustawy spółki te miały obowiązek doprowadzić wysokość kapitału zakładowego do kwoty 50.000 złotych.
  2. w terminie trzech lat od dnia wejścia w życie ustawy spółki akcyjne miały obowiązek dokonać podwyższenia kapitału zakładowego co najmniej do wysokości 250.000 złotych. Ponadto najpóźniej w terminie pięciu lat od dnia wejścia w życie ustawy spółki te miały obowiązek doprowadzić wysokość kapitału zakładowego do kwoty 500.000 złotych.

Niepodwyższenie kapitału zakładowego w terminie powoduje, że sąd rejestrowy może wydać postanowienie o rozwiązaniu spółki (art. 623 § 3 k.s.h.).

Obecnie – kiedy terminy na dostosowanie wysokości kapitału zakładowego do nowych przepisów już minęły – rząd przedstawia projekt nowelizacji (treść projektu dostępna tutaj ). W uzasadnieniu projektu wskazuje się, iż mimo upływu 5 lat od daty wejście w życie k.s.h. „nie wszystkie spółki z o.o. i akcyjne dostosowały wysokość swoich kapitałów zakładowych najpierw do połowy minimalnej wysokości, a następnie do minimalnej wysokości kapitału przewidzianej ustawą.” Mając to na uwadze opisywany projekt zmierza do wprowadzenia zasady, iż minimalna wysokość kapitału zakładowego w spółce z o.o. ma wynosić 5.000 złotych, zaś w spółce akcyjnej 100.000 złotych. Jako wytłumaczenie tej zmiany w uzasadnieniu projektu wskazuje się, że „znaczna część przedsiębiorców uważa, że obecnie obowiązujące minimalne wysokości kapitału zakładowego (…) są zbyt wysokie i często okazują się barierą, która utrudnia założenie spółki i rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki kapitałowej.” Jednocześnie opisywany projekt wprowadza nowy termin dostosowania minimalnej wysokości kapitału zakładowego do zmienianych wymogów. Zgodnie z nowelą spółki będą mieć czas na dostosowanie się do nowych wymagań do 31 grudnia 2010 roku.

Nie budzi wątpliwości, że minimalna wysokość kapitałów zakładowych została ustalona w k.s.h. na zbyt wysokim poziomie. Wprowadzenie tak wysokich kwot z pewnością nie wynikało z przepisów unijnych. Dobrze więc, że kwoty te zostaną obniżone. Ale opisywaną nowelizację trzeba było przeprowadzić kilka lat wcześniej – a nie teraz. W efekcie mamy bowiem teraz kolejne zwycięstwo prowizorki.  Projekt pomija, że pięcoletni termin na dokonanie podwyższenia kapitału zakładowego już dawno minął. Spóźnialskie spółki kapitałowe dostaną zatem drugą szansę. Przekaz jest czytelny: nie należy się zbytnio przejmować przepisami i terminami, w razie potrzeby termin zostanie wydłużony a wymagania zostaną obniżone. Jest to kolejna sprawa, w której w najgorszej sytuacji znajdą się te podmioty, które zgodnie z prawem dostosowały się do nowych wymogów. Po wejściu w życie opisywanej nowelizacji okaże się, że ich wysiłki były kompletnie pozbawione sensu – lepiej było spokojnie czekać na zmianę przepisów.

Zarząd, którego nie ma

Niedziela, 6 kwietnia 2008

 

Celem ustawy z 18 października 2006r o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym było wdrożenie Dyrektywy Rady z dnia 9 marca 1968r w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w Państwach Członkowskich od spółek (68/151/EWG), zmienionej dyrektywą 2003/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 czerwca 2003r. Celem nowych przepisów było nałożenie nowych obowiązków informacyjnych na spółki komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne. Zgodnie z opisywaną nowelizacją pisma i zamówienia handlowe składane przez spółkę w formie papierowej i elektronicznej, a także informacje na stronach internetowych spółki powinny zawierać: firmę spółki, jej siedzibę i adres, oznaczenie sądu rejestrowego, numer rejestru, pod którym spółka jest zarejestrowana, numer identyfikacji podatkowej (NIP) a także wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego.

 

Wskazane przepisy unijne wprowadziły obowiązek ustanowienia w Państwach Członkowskich odpowiednich kar w przypadku naruszenia przez spółki w/w obowiązków informacyjnych. Przepisy te miały zostać wdrożone najpóźniej do 31 grudnia 2006r (art. 2 Dyrektywy 2003/58/WE). Polski przepis karny (art. 595 § 1 k.s.h.) otrzymał wskutek nowelizacji następujące brzmienie: „kto, będąc członkiem zarządu spółki handlowej, dopuszcza do tego, że pisma i zamówienia handlowe oraz informacje, o których mowa w art. 127 § 5,  art. 206 § 1 i art. 374 § 1, nie zawierają danych określonych w tych przepisach –   podlega grzywnie do 10 000 zł”. I tu pojawia się problem: w spółce komandytowo-akcyjnej (a jej właśnie dotyczy art. 127 § 5 k.s.h.) nie ma w ogóle takiego organu jak zarząd. Spółka komandytowo-akcyjna jest reprezentowana przez wspólników (komplementariuszy). Oznacza to, że obecnie naruszenie obowiązków informacyjnych w spółce komandytowo-akcyjnej nie jest penalizowane.

 

Powyższa błąd został wreszcie dostrzeżony. Sytuacja ulegnie zmianie wraz z wejściem w życie proponowanej przez rząd nowelizacji kodeksu spółek handlowych (tekst projektu dostępny jest tutaj). I tylko jedno pozostaje niejasne: jak to się stało, że w ogóle doszło do powstania tej luki prawnej? Ustawa z 18 października 2006r o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym stanowiła przecież wdrożenie projektu rządowego, projektem tym zajmował się Sejm i Senat… Gdzie byli rządowi i parlamentarni prawnicy?