Archive for the ‘lokalizacja drogi’ Category

Szybko, jak najszybciej

Poniedziałek, 10 marca 2008

Czasem mam wrażenie, że naszego ustawodawcę opętał jakiś demon prędkości. I nie chodzi tu tylko o częstotliwość wprowadzania w życie kolejnych zmian. W równym stopniu demon ten przejawia się w dążeniu do przyspieszania postępowania za wszelką cenę. Przejawy tego podejścia widać w procedurze cywilnej (słynna prekluzja dowodowa), karnej (jeszcze sławniejsze sądy 24-godzinne) a ostatnio także administracyjnej. I niestety za każdym razem to przyspieszenie odbywa się kosztem uprawnień proceduralnych stron. Dziś słów kilka o przyspieszaniu postępowania administracyjnego. Otóż ustawa z 10 kwietnia 2003r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2003r, Nr 80, poz. 721 z późniejszymi zmianami), po nowelizacji która weszła w życie 01 stycznia 2007r, przewiduje m.in., że:

  1. o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych zawiadamiają w drodze obwieszczeń w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi oraz w prasie lokalnej. Oznacza to, że strona tego postępowania (np. właściciel gruntu przez który przechodzić ma nowa droga) nie jest w ogóle zawiadamiana w tradycyjny sposób (tj. za pośrednictwem poczty) o wszczęciu postępowania. W efekcie może się okazać, że pierwszym dokumentem jaki w ogóle zobaczy strona postępowania będzie od razu decyzja administracyjna o lokalizacji drogi.
  2. Co równie ciekawe, wojewoda (w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich) albo starosta (w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych) obligatoryjnie nadają decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi rygor natychmiastowej wykonalności na wniosek właściwego zarządcy drogi, uzasadniony interesem społecznym lub gospodarczym. Decyzja, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności uprawnia do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie przez właściwego zarządcę drogi oraz do dysponowania tą nieruchomością na cele budowlane. W rezultacie właściciel gruntu, który otrzymał decyzję organu pierwszej instancji jest w opisywanej sytuacji zobowiązany do niezwłocznego wydania nieruchomości oraz opróżnienia lokali i innych pomieszczeń. W rezultacie mamy zatem sytuację, w której wniesienie odwołania nie wstrzymuje procesu budowy. Wręcz przeciwnie, mimo wniesienia odwołania prace mogą iść pełną parą a właściciel – już po wyprowadzce – może jedynie patrzeć jak na jego nieruchomości powstaje droga.
  3. Decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi jest jednocześnie decyzją wywłaszczeniową: z dniem, w którym decyzja o lokalizacji drogi staje się ostateczna wyznaczone części nieruchomości przechodzą na własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast wysokość należnego stronie odszkodowania za wywłaszczenie jest ustalana w odrębnym postępowaniu – już po wywłaszczeniu.
  4. Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy w przypadku uwzględnienia skargi na decyzję o ustaleniu lokalizacji drogi, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności, sąd administracyjny po upływie 14 dni od dnia rozpoczęcia budowy drogi może stwierdzić jedynie, że decyzja narusza prawo z przyczyn wyszczególnionych w art. 145 k.p.a. (przyczyny uzasadniające wznowienie postępowania) lub 156 k.p.a. (przyczyny uzasadniające stwierdzenie nieważności decyzji). Takie rozwiązanie oznacza, że od elementu czysto faktycznego – tj. momentu rozpoczęcia budowy drogi – zależy zakres możliwości procesowych strony. Bowiem jeśli wydanie orzeczenia nastąpi po upływie 14 dni od rozpoczęcia budowy (co w naszych realiach jest standardem) to sąd może stwierdzić naruszenie prawa wyłącznie w przypadkach rażących, uzasadniających wznowienie postępowania lub stwierdzenie nieważności decyzji. Tymczasem na ogólnych zasadach podstawą uchylenia decyzji administracyjnej mogłoby być również stwierdzenie przez sąd innych naruszeń prawa niż te wskazane w art. 145 i 156 k.p.a.