Archive for the ‘Minister Sprawiedliwości’ Category

Ludzie listy piszą…

Piątek, 8 stycznia 2010

„Podobnie jak w latach ubiegłych, obywatele korzystali z określonego w art. 63 Konstytucji RP prawa i składali do różnych jednostek organizacyjnych resortu sprawiedliwości, w tym i do Ministerstwa Sprawiedliwości, liczną korespondencję dotyczącą funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, jak i organów z nim nie związanych. (…)

W 2008 r. skierowano do Ministerstwa Sprawiedliwości 30.145 skarg  i wniosków, tj. o 2.119 czyli o 7,6 % więcej, niż w ubiegłym roku (28.026). (…)

Niektórzy skarżący kierowali swoją korespondencję wielokrotnie.  Na przykład: Stanisław R. – 529 pism, Zbigniew S. – 221, Dariusz K. – 143, Sławomir S. – 102, Tadeusz P. – 100, Krzysztof K. – 96, Adam B. – 58.”

Informacja o sposobie przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków skierowanych do resortu sprawiedliwości w 2008 roku.

Sprzeciw

Środa, 17 września 2008

Jednym z elementów systemu nadzoru Ministra Sprawiedliwości nad prawniczymi samorządami zawodowymi jest możliwość tzw. sprzeciwu. W myśl art. 311 ustawy o radcach prawnych (podobne rozwiązanie zawarte jest w art. 69 ustawy – Prawo o adwokaturze) rada okręgowej izby radców prawnych zawiadamia, w terminie 30 dni, Ministra Sprawiedliwości o każdej uchwale o wpisie na listę radców prawnych lub aplikantów radcowskich. Wpis na listę radców prawnych lub aplikantów radcowskich uważa się za dokonany, jeżeli Minister Sprawiedliwości nie sprzeciwi się wpisowi w terminie 30 dni od dnia otrzymania uchwały wraz z aktami osobowymi wpisanego. Minister Sprawiedliwości wyraża sprzeciw w formie decyzji administracyjnej.

Najnowszy rządowy projekt zmian przewiduje wprowadzenie modyfikacji między innymi w opisywanym zakresie (tekst projektu tutaj). W myśl proponowanego brzmienia art. 312 ustawy o radcach prawnych (podobne rozwiązanie zawierać ma art. 69a ustawy – Prawo o adwokaturze) wpis na listę radców prawnych lub aplikantów radcowskich uważa się za dokonany, jeżeli Minister Sprawiedliwości nie podpisze sprzeciwu od wpisu w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały wraz z aktami osobowymi kandydata. Różnica między dotychczasowym a planowanym stanem prawnym nie ma jedynie charaktery stylistycznego. W dotychczasowym stanie prawnym dla zachowania przez Ministra 30-dniowego terminu konieczne było podpisanie i doręczenie w tym terminie decyzji. A zatem: jeśli uchwałę o wpisie na listę radców prawnych wraz z aktami osobowymi Minister Sprawiedliwości otrzymał np. w dniu 1 października 2007r, to termin na zgłoszenie sprzeciwu upłynął w dniu 31 października 2007r. Upływ 30-dniowego terminu oznaczał zaś dla Ministra brak możliwości wydania decyzji o sprzeciwie. Zgodnie z dotychczasowym orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego (patrz: wyrok NSA z dnia 15 listopada 2007r, II GSK 103/07 oraz wyrok NSA z 18 grudnia 2007r, II GSK 278/07) pogląd, iż datą wydania decyzji, a tym samym datą zgłoszenia przez Ministra sprzeciwu jest data umieszczona na dokumencie, jest chybiony. Z decyzją w rozumieniu aktu administracyjnego wywołującego skutki prawne mamy bowiem do czynienia dopiero z momentem jej doręczenia, a nie sporządzenia, podpisania czy opatrzenia datą. W myśl proponowanych nowych przepisów dla zachowania przez Ministra terminu wystarczające będzie już samo podpisanie decyzji (sprzeciwu) przed upływem 30 dni od doręczenia mu uchwały o wpisie. Moment doręczenia decyzji zostanie zatem pozbawiony znaczenia prawnego.

Oczywiście należy się zgodzić z poglądem wyrażonym w uzasadnieniu opisywanego projektu ustawy, zgodnie z którymustawowo oznaczony termin 30  dni, w którym Minister Sprawiedliwości może wyrazić sprzeciw jest trudny, a czasami wręcz niemożliwy do zachowania”. Jednakże przyjęty w projekcie sposób rozwiązanie tego problemu zasługuje na krytykę. Nie jest dla mnie jasne czemu ma służyć wprowadzenie zupełnie nowego rozwiązania prawnego, zgodnie z którym dla zachowania terminu na wydanie decyzji wystarczające jest już samo podpisanie decyzji w tym terminie. Przecież o wiele prostsze – a jednocześnie zgodne z dotychczasowym rozumieniem pojęcia „wydanie decyzji” – byłoby wydłużenie terminu na wniesienie przez Ministra sprzeciwu, np. do 60 dni.