Archive for the ‘najniższe wynagrodzenie’ Category

Najniższe to nie minimalne

Poniedziałek, 5 stycznia 2009

Dziś słów kilka o wynagrodzeniach. W języku prawnym (oraz prawniczym) pojęcia „najniższe wynagrodzenie” oraz „wynagrodzenie minimalne” nie są bynajmniej tożsame. A stało się tak dzięki następującej operacji legislacyjnej: od roku 1996 obwiązywał art. 77 (4) Kodeksu pracy, który upoważniał Ministra Pracy i Polityki Socjalnej do określenia w drodze zarządzenia najniższego wynagrodzenia za pracę. Przepis ten został z dniem 1 stycznia 2003r skreślony przez art. 11 pkt. 3 ustawy z dnia 10 października 2002r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę Jednocześnie ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w art. 25 wprowadziła zasadę, w myśl której: „Ilekroć w przepisach prawa mowa jest o „najniższym wynagrodzeniu za pracę pracowników” przez odwołanie się do odrębnych przepisów lub do Kodeksu pracy, albo przez wskazanie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, Ministra Pracy i Polityki Społecznej lub ministra właściwego do spraw pracy jako zobowiązanego do ustalania takiego wynagrodzenia na podstawie odrębnych przepisów lub Kodeksu pracy, oznacza to kwotę 760 zł”.

W rezultacie mamy obecnie najniższe wynagrodzenie wynoszące 760 złotych oraz wynagrodzenie minimalne, którego wysokość na każdy rok kalendarzowy ustalana jest w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów lub rozporządzenia Rady Ministrów (w roku 2009 wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi 1.276 zł). Jednocześnie niektóre przepisy odwołują się do wynagrodzenia minimalnego (np. art. 53 k.k.s. wskazuje, że wykroczenie skarbowe jest to czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny określonej kwotowo, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia), inne zaś operują pojęciem najniższego wynagrodzenia (np. art. 115 k.k. stanowi, że mieniem znacznej wartości jest mienie, którego wartość w chwili popełnienia czynu zabronionego przekracza dwustukrotną wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia). Zatem cała filozofia sprowadza się do nie mylenia tych dwóch pojęć gdyż ewentualne pomyłki mogą mieć mało zabawne skutki. Zagadnienie pozornie wydaje się banalne ale doświadczenie pokazuje, że niestety niekiedy sprawia ono problemy.