Archive for the ‘odpis z KRS’ Category

Łatwe = za daleko idące

Środa, 28 Maj 2008

Sposób wykazania umocowania przez mocodawcę nie stanowi dla profesjonalnego pełnomocnika trudności, zwłaszcza, że deklaratywny charakter wpisu członków organu osoby prawnej do Krajowego Rejestru Sądowego pozwala na posłużenie się w celach dowodowych nie tylko odpisem tego rejestru, ale także innymi, łatwiej dostępnymi dla strony dokumentami. Oprócz zatem odpisu rejestru (…) mogą to być także dokumenty prywatne – w wypadku osób prawnych, np. odpis aktu określającego skład organów i zasady reprezentacji. Możliwość przedstawienia takich dokumentów, które powinny się znajdować w siedzibie osoby prawnej nie nastręcza trudności, które mogłyby się wiązać z terminowym uzyskaniem odpisu z rejestru” (uchwała SN z 17 stycznia 2008r, III CZP 126/07, uzasadnienie dostępne tutaj)

prawidłowa jest (…) praktyka wzywania wnoszących skargi spółek kapitałowych do przedłożenia aktualnego odpisu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, za czym dodatkowo przemawia łatwość uzyskania takiego dokumentu. Wykazywanie umocowania innymi dokumentami urzędowymi lub prywatnymi powodowałoby konieczność prowadzenia daleko idących czynności sądu celem zbadania autentyczności dokumentu i prawidłowości oraz aktualności zawartych w nim danych” (Wyrok NSA z 20 kwietnia 2006r, II FSK 581/05).

Odpis z KRS

Czwartek, 3 kwietnia 2008

Według art. 89 § 1 k.p.c. pełnomocnik procesowy obowiązany jest przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa. Jednocześnie, zgodnie z art. 67 § 1 k.p.c., osoby prawne i inne jednostki organizacyjne mające zdolność sądową dokonują czynności procesowych przez organy uprawnione do działania w ich imieniu. Ponadto według art. 68 k.p.c. organ działający w imieniu osoby prawnej ma obowiązek wykazać swoje umocowanie dokumentem przy pierwszej czynności procesowej. W orzecznictwie przyjmuje się, że z przepisów tych wynika obowiązek złożenia przez pełnomocnika dokumentu pełnomocnictwa oraz dokumentu świadczącego, że osoby udzielające pełnomocnictwa umocowane są do działania jako organ osoby prawnej (por. uchwałę SN z 30.3.2006r, III CZP 14/06, OSNC Nr 10/2006, poz. 165 oraz postanowienie SN z 09.03.2006r, I CZ 8/06).

I trzeba przyznać, że w postępowaniu gospodarczym powyższa konstrukcja jest wykorzystywana do wyjątkowo szybkiego załatwiania spraw. Przykładowo: niedołączenie przez radcę prawnego dokumentu – wykazującego umocowanie organu osoby prawnej udzielającego pełnomocnictwa – do wniesionego sprzeciwu od nakazu zapłaty, uzasadnia odrzucenie sprzeciwu (uchwała z 17 stycznia 2008r III CZP 126/07). Identycznie traktowane jest niedopełnienie powyższego obowiązku przez adwokata (uchwała z 02 kwietnia 2008r, III CZP 20/08).

Formalnie wszystko jest OK: istnieje przepis, istnieje jego utrwalona wykładnia i wszelkie „odchylenia” powodują negatywne konsekwencje. Dura lex sed lex. Ale z drugiej strony mamy ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym, która wprowadza zasadę jawności danych zawartych w Rejestrze, w tym również danych dotyczących osób uprawnionych do reprezentacji danego podmiotu (a zatem i uprawnionych do udzielania pełnomocnictw). Jednocześnie ustawa o KRS wprowadza zasadę, zgodnie z którą od dnia ogłoszenia wpisu do Rejestru w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – a wpis osób uprawnionych do reprezentacji podlega przecież ogłoszeniu – nikt nie może zasłaniać się nieznajomością ogłoszonych wpisów (art. 15). Skoro zatem dane te są jawne i nikt nie może się powoływać na ich nieznajomość, to czemu ma służyć zwracanie pism procesowych lub odrzucanie środków zaskarżenia?  Zwrot pisma procesowego (lub odrzucenie) – zwłaszcza w sytuacji gdy pełnomocnictwo zostało udzielone zgodnie z obowiązującymi zasadami reprezentacji – tylko z powodu niedołączenia odpisu z KRS uważam za sankcję nieproporcjonalna do skali popełnionego naruszenia. To jest jakaś sztuka dla sztuki, przyspieszanie postępowania (ale czy aby na pewno?) dla samego przyspieszania.