Archive for the ‘państwowe egzaminy prawnicze’ Category

Państwowe egzaminy prawnicze

Poniedziałek, 13 października 2008

Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości można się zapoznać z projektem ustawy o państwowych egzaminach prawniczych (tekst dostępny tutaj). Jest to dość obszerny projekt zawierający kolejne (które to już?) propozycje zmian w zakresie dostępu do zawodów prawniczych. Moją uwagę zwróciła regulacja dotycząca uzyskiwania wpisu na listę doradców prawnych. Zgodnie z rządowym projektem (art. 5):

„1. Doradcą prawnym nie może być osoba prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
2. Doradca prawny podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy świadczeniu podstawowych czynności prawniczych.
3. Prezes sądu apelacyjnego prowadzi listę doradców prawnych i wydaje zaświadczenie potwierdzające wpis na listę doradców prawnych.
4. Wpis na listę doradców prawnych uprawnia do świadczenia podstawowych czynności prawniczych.
5. Wpis na listę dokonuje się na wniosek. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o zawarciu umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w ust. 2 oraz o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, po uprzednim pouczeniu o tej odpowiedzialności, zgodnie z Kodeksem karnym.
7. Prezes sądu apelacyjnego odmawia wpisu lub skreśla doradcę prawnego z listy, jeżeli doradca prawny:
1) nie złoży lub złoży niezgodne z prawdą oświadczenie, o którym mowa w ust. 5;
2) złoży oświadczenie o zaprzestaniu świadczenia podstawowych czynności prawniczych.
(…)
10. Kto będąc doradcą prawnym nie dopełnia obowiązku zawiadomienia prezesa sądu apelacyjnego o popełnieniu umyślnego przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego lub umyślnego przestępstwa skarbowego lub o zaprzestaniu podlegania ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w terminie 14 dni od zaistnienia tych zmian – podlega karze grzywny do 5.000 zł.
11. W przypadkach określonych w ust. 10 orzekanie następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia”.

W mojej ocenie cytowana konstrukcja budzi pewne wątpliwości. Przede wszystkim nie jest jasne dlaczego listy doradców prawnych ma prowadzić akurat prezes sądu apelacyjnego skoro to Minister Sprawiedliwości zarządza przeprowadzenie egzaminu I stopnia i powołuje państwowe komisje egzaminacyjne. Ponadto tak sformułowany przepis nie rozstrzyga o właściwości miejscowej organu, nie jest więc jasne który prezes sądu apelacyjnego będzie właściwy miejscowo dla dokonania wpisu. Nie jest również jasne dlaczego załącznikiem do wniosku o wpis na listę doradców prawnych ma być oświadczenie o niekaralności a nie informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. Prezes sądu apelacyjnego nie ma możliwości zweryfikowania czy składane oświadczenie o niekaralności jest prawdziwe zatem jego nadzór na procesem wpisu na listę doradców prawnych byłby iluzoryczny. Ponadto warto zwrócić uwagę, że art. 5 projektu przewiduje jedynie trzy sytuacje, w których następuje skreślenie z listy doradców prawnych, tj.: 1) złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia o zawarciu umowy ubezpieczenia, 2) złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia o niekaralności oraz 3) złożenie oświadczenia o zaprzestaniu świadczenia podstawowych czynności prawniczych. Jednocześnie – mimo, że art. 5 ust. 1 wskazuje, że doradcą prawnym nie może być osoba prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne – brak jest wyraźnego przepisu, który nakazywałby skreślenie z listy doradców prawnych osoby, która została skazana za przestępstwo umyślne. Wątpliwości budzi również przepis, który przewiduje karę grzywny za nie dopełnienie obowiązku zawiadomienia prezesa sądu apelacyjnego o popełnieniu umyślnego przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego lub umyślnego przestępstwa skarbowego. Jak wiadomo samo popełnienie przestępstwa nie jest równoznaczne z prawomocnym skazaniem za jego popełnienie. Wydaje się zatem, iż karze powinno podlegać nie dopełnienie obowiązku zawiadomienia prezesa sądu apelacyjnego o prawomocnym skazaniu za popełnienie umyślnego przestępstwa (por. art. 42 ust. 3 konstytucji).