Archive for the ‘paszport dyplomatyczny’ Category

Paszporty dyplomatyczne

Środa, 1 października 2008

Wraz z liczbą uchwalanych ustaw rośnie liczba wniosków Prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego dotyczących zbadania konstytucyjności nowych przepisów. Najnowszy wniosek Prezydenta dotyczy art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 4 września 2008 roku o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych oraz ustawy o opłacie skarbowej (treść ustawy tutaj). Zaskarżony przepis rozszerza grono podmiotów uprawnionych do otrzymania paszportu dyplomatycznego o 3 grupy osób, tj. o: Prezesa, Wiceprezesa i sędziów Trybunału Konstytucyjnego; Pierwszego Prezesa i Prezesów Sądu Najwyższego oraz Prezesa i wiceprezesów Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Prezydent zaskarżył ten przepis „w zakresie, w jakim z naruszeniem zasady rzetelnego i sprawnego funkcjonowania instytucji publicznych i zasady przyzwoitej legislacji zróżnicowano konstytucyjne organy państwa (osoby piastujące funkcje w tych organach) w uprawnieniu do otrzymania paszportu dyplomatycznego” (sygn. akt: Kp 5/08). Jako podstawy prawne wniosku wskazane zostały: preambuła i art. 2 Konstytucji. Jednocześnie w uzasadnieniu wniosku wskazuje się, iż „ustawodawca określił w zaskarżonym przepisie katalog osób uprawnionych do otrzymania paszportu dyplomatycznego w sposób arbitralny, nie wskazując na jakiekolwiek przesłanki swojego działania (…) i pomijając zarazem tak ważne z punktu widzenia realizacji i ochrony praw gwarantowanych przez Konstytucję instytucje jak choćby: Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, czy Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.”  Ponadto w uzasadnieniu wskazano, że przyznanie tylko nielicznym piastunom najważniejszych organów konstytucyjnych prawa posiadania paszportu dyplomatycznego, przy jednoczesnym pozbawieniu – w sposób zupełnie uznaniowy – możliwości korzystania z tego uprawnienia reprezentantów innych instytucji konstytucyjnych należy uznać za naruszenie zasady przyzwoitej legislacji.

W mojej ocenie uzasadnienie prawne wniosku jest dość wątłe. Wnioskodawca oczywiście zdaje sobie sprawę, że ustawa o dokumentach paszportowych zawiera przepis, zgodnie z którym w przypadkach uzasadnionych potrzebą ochrony interesów Rzeczypospolitej Polskiej za granicą minister właściwy do spraw zagranicznych może podjąć decyzję o wydaniu paszportu dyplomatycznego lub paszportu służbowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych również obywatelom polskim innym niż wymieni w przepisach ustawy. W ocenie Prezydenta to rozwiązanie jest jednak niewystarczające gdyż „o przyznaniu tego uprawnienia decyduje organ władzy wykonawczej w sposób w zasadzie arbitralny mając zarazem wpływ na realizację kompetencji niezależnych organów konstytucyjnych, podważając tym samym zasadę zrównoważonego oddziaływania konstytucyjnych organów państwa względem siebie.” Prawdopodobieństwo uznania opisywanego przepisu za niekonstytucyjny jest – moim zdaniem – niewielkie. Efekt złożenia wniosku będzie zatem najpewniej taki, że przedstawiciele władzy sądowniczej będą musieli na paszport dyplomatyczny jeszcze trochę poczekać.