Archive for the ‘pełnomocnik procesowy’ Category

Odpis z KRS

Czwartek, 3 20 kwietnia08

Według art. 89 § 1 k.p.c. pełnomocnik procesowy obowiązany jest przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa. Jednocześnie, zgodnie z art. 67 § 1 k.p.c., osoby prawne i inne jednostki organizacyjne mające zdolność sądową dokonują czynności procesowych przez organy uprawnione do działania w ich imieniu. Ponadto według art. 68 k.p.c. organ działający w imieniu osoby prawnej ma obowiązek wykazać swoje umocowanie dokumentem przy pierwszej czynności procesowej. W orzecznictwie przyjmuje się, że z przepisów tych wynika obowiązek złożenia przez pełnomocnika dokumentu pełnomocnictwa oraz dokumentu świadczącego, że osoby udzielające pełnomocnictwa umocowane są do działania jako organ osoby prawnej (por. uchwałę SN z 30.3.2006r, III CZP 14/06, OSNC Nr 10/2006, poz. 165 oraz postanowienie SN z 09.03.2006r, I CZ 8/06).

I trzeba przyznać, że w postępowaniu gospodarczym powyższa konstrukcja jest wykorzystywana do wyjątkowo szybkiego załatwiania spraw. Przykładowo: niedołączenie przez radcę prawnego dokumentu – wykazującego umocowanie organu osoby prawnej udzielającego pełnomocnictwa – do wniesionego sprzeciwu od nakazu zapłaty, uzasadnia odrzucenie sprzeciwu (uchwała z 17 stycznia 2008r III CZP 126/07). Identycznie traktowane jest niedopełnienie powyższego obowiązku przez adwokata (uchwała z 02 kwietnia 2008r, III CZP 20/08).

Formalnie wszystko jest OK: istnieje przepis, istnieje jego utrwalona wykładnia i wszelkie „odchylenia” powodują negatywne konsekwencje. Dura lex sed lex. Ale z drugiej strony mamy ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym, która wprowadza zasadę jawności danych zawartych w Rejestrze, w tym również danych dotyczących osób uprawnionych do reprezentacji danego podmiotu (a zatem i uprawnionych do udzielania pełnomocnictw). Jednocześnie ustawa o KRS wprowadza zasadę, zgodnie z którą od dnia ogłoszenia wpisu do Rejestru w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – a wpis osób uprawnionych do reprezentacji podlega przecież ogłoszeniu – nikt nie może zasłaniać się nieznajomością ogłoszonych wpisów (art. 15). Skoro zatem dane te są jawne i nikt nie może się powoływać na ich nieznajomość, to czemu ma służyć zwracanie pism procesowych lub odrzucanie środków zaskarżenia?  Zwrot pisma procesowego (lub odrzucenie) – zwłaszcza w sytuacji gdy pełnomocnictwo zostało udzielone zgodnie z obowiązującymi zasadami reprezentacji – tylko z powodu niedołączenia odpisu z KRS uważam za sankcję nieproporcjonalna do skali popełnionego naruszenia. To jest jakaś sztuka dla sztuki, przyspieszanie postępowania (ale czy aby na pewno?) dla samego przyspieszania.