Archive for the ‘podpis elektroniczny’ Category

Podpis nieelektroniczny

Środa, 21 stycznia 2009

Sądowi Najwyższemu zadano niedawno następujące pytanie prawne:  „czy przesłanie do sądu pisma procesowego – apelacji w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu o jakim mowa w art. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (…) czyni zadość (…) wymogom formalnym apelacji, jako pisma procesowego?” (sygn. akt I KZP 39/08).

Zgodnie z art. 119 k.p.k. pismo procesowe winno zawierać m.in. podpis składającego pismo. Jednocześnie ustawa o podpisie elektronicznym wskazuje, że dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej (art. 5 ust. 2 ustawy). Powstaje więc pytanie czy istnieją jakieś przepisy odrębne, które na gruncie procedury karnej wyłączają działanie przepisów ogólnych. 

W orzecznictwie sądów administracyjnych wskazuje się, że w przepisach ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie ma odpowiednika przepisów kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania administracyjnego dotyczących podpisu elektronicznego, a pojęcie podpisu elektronicznego w ogóle nie występuje w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Ponadto sądy administracyjne przyjmują, iż zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. Nr 64, poz. 565 ze zm.), przepisów tej ustawy nie stosuje się do sądów administracyjnych w postępowaniu sądowoadministracyjnym. A zatem, w postępowaniu sądowoadministracyjnym sąd nie jest zobowiązany do posługiwania się w korespondencji elektronicznej certyfikatami, o których mowa w ustawie o podpisie elektronicznym. W rezultacie dla skuteczności pisma wnoszonego przez stronę drogą elektroniczną w toku postępowania przed sądem administracyjnym konieczne jest późniejsze opatrzenie go własnoręcznym podpisem. W ocenie NSA tylko taki podpis spełnia bowiem wymagania wynikające z art. 46 § 1 pkt 4 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Pomijając w tym miejscu sprawę słuszności przywołanego poglądu NSA należy zauważyć, że art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne nie wyłącza spod zakresu zastosowania ustawy sądów powszechnych. Nie znalazłem również (może słabo szukałem?) innych przepisów, które można uznać za wyłączające regułę z art. 5 ust. 2 ustawy o podpisie elektronicznym. Wydaje się więc, że przesłanie do sądu apelacji w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu czyni zadość wymogom formalnym, które k.p.k. przewiduje dla pisma procesowego. Odnoszę jednak wrażenie, że odpowiedź SN na cytowane pytanie prawne będzie inna.