Archive for the ‘skargi’ Category

Ludzie listy piszą…

Piątek, 8 stycznia 2010

„Podobnie jak w latach ubiegłych, obywatele korzystali z określonego w art. 63 Konstytucji RP prawa i składali do różnych jednostek organizacyjnych resortu sprawiedliwości, w tym i do Ministerstwa Sprawiedliwości, liczną korespondencję dotyczącą funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, jak i organów z nim nie związanych. (…)

W 2008 r. skierowano do Ministerstwa Sprawiedliwości 30.145 skarg  i wniosków, tj. o 2.119 czyli o 7,6 % więcej, niż w ubiegłym roku (28.026). (…)

Niektórzy skarżący kierowali swoją korespondencję wielokrotnie.  Na przykład: Stanisław R. – 529 pism, Zbigniew S. – 221, Dariusz K. – 143, Sławomir S. – 102, Tadeusz P. – 100, Krzysztof K. – 96, Adam B. – 58.”

Informacja o sposobie przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków skierowanych do resortu sprawiedliwości w 2008 roku.