Archive for the ‘sprawozdanie Rady Ministrów’ Category

Sprawozdanie

Sobota, 7 czerwca 2008

Obowiązująca ustawa z 07 stycznia 1993r o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży nakłada na Radę Ministrów obowiązek corocznego przedstawiania Sejmowi sprawozdania z wykonania tej ustawy. W dniu 27 marca 2008r połączone sejmowe Komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży, Polityki Społecznej i Rodziny, Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Zdrowia rozpatrzyły sprawozdanie Rady Ministrów z wykonania ustawy w roku 2006 (stenogram z posiedzenia dostępny tutaj ).

Z całego sprawozdania na szczególną uwagę zasługuje następujący fragment:

W roku 2006 zarejestrowano 340 zabiegów przerwania ciąży. Zagrożenie życia lub zdrowia kobiety ciężarnej było przyczyną 82 zarejestrowanych zabiegów przerwania ciąży. Stwierdzenie ciężkich zaburzeń lub wad płodu w wyniku przeprowadzonego wcześniej badania prenatalnego było przyczyną 246 zabiegów przerwania ciąży. W 12 przypadkach przerwania ciąży dokonano ze względu na fakt, iż była ona wynikiem czynu zabronionego. Przedstawione w sprawozdaniu dane dotyczące zabiegów przerywania ciąży odnoszą się oczywiście do zabiegów zarejestrowanych w oficjalnych statystykach.

I to ostatnie zdanie najlepiej oddaje istotę problemu. Z jednej strony mamy chyba najbardziej restrykcyjne przepisy w całej Europie, z drugiej strony mamy rzeczywistość, która całkowicie odbiega od stanu wymaganego ustawą. Tylko rzeczywistość naszych parlamentarzystów nie interesuje. Ważne jest jedynie tworzenie legislacyjnej fikcji, która ma stwarzać pozory zaangażowania. Grunt, że na papierze, w sprawozdaniu, wszystko wygląda dobrze.

Fikcyjność istniejącego stanu prawnego i sposób podejścia do problemu usuwania ciąży najlepiej obrazuje cytat z dyskusji, która nastąpiła na posiedzeniu połączonych Komisji po przedstawieniu sprawozdania Rady Ministrów:

Poseł Anna Sobecka (PiS): (…) chciałabym spytać o taką rzecz. Ponieważ do tej pory połączone komisje sejmowe przyjęły sprawozdanie z wykonania tej ustawy za 2004 r., co się stało wobec tego z rokiem 2005? (…)

Przewodniczący poseł Bolesław Piecha (PiS): Na pytanie, dlaczego nie ma sprawozdania, czy było sprawozdanie z 2005r, udzielę pani poseł odpowiedzi, jak rozeznam sytuację, bo nie widzę powodu… Chyba że pan minister. Proszę bardzo.

Podsekretarz stanu w MZ Andrzej Włodarczyk: Panie przewodniczący, panie i panowie posłowie, takie sprawozdanie zostało złożone przez rząd do Sejmu. A dlaczego nie było ono przedmiotem omawiania, to rząd tego nie wie.

Przewodniczący poseł Bolesław Piecha (PiS): Dziękuję bardzo, sprawdzimy.