Archive for the ‘swoboda wypowiedzi’ Category

Swoboda wypowiedzi

Poniedziałek, 22 lutego 2010

„Z problemem alkoholowym boryka się, niestety, znaczna część osób pozostających w zainteresowaniu organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, co (…) nie oznacza, iżby ta okoliczność mogła stanowić – w świetle dyrektyw przewidzianych w art. 7 k.p.k. – czynnik dyskwalifikujący wiarygodność tej grupy podejrzanych i oskarżonych. Istotne jest to, że podejrzany był przesłuchiwany w warunkach nie naruszających swobody wypowiedzi, to znaczy wówczas, gdy znajdował się w stanie trzeźwości (dlatego pierwsze przesłuchanie nastąpiło dopiero dwa dni po zatrzymaniu – zob. k. 96-99 oraz k. 110 i 119 t. XII akt).”

Postanowienie SN z 27.10.2009r, II KK 45/09 (tzw. sprawa łódzkiego pogotowia).