Archive for the ‘upadłość konsumencka’ Category

Upadłość konsumencka

Środa, 9 lipca 2008

Całkiem niedawno Krajowa Rada Sądownictwa zajęła się poselskim projektem ustawy o przeciwdziałaniu niewypłacalności oraz o upadłości osoby fizycznej. Opinia KRS z 16 maja 2008 (tekst dostępny tutaj) zasługuje na uwagę gdyż pokazuje – do pewnego stopnia – jakość projektów, nad którymi czasami pracuje Sejm. W swojej opinii KRS wskazuje m.in.:

Krajowa Rada Sądownictwa negatywnie opiniuje projekt ustawy. Przedstawiony projekt w obecnym kształcie stanowić może jedynie bazę do dalszych prac nad systemem przeciwdziałania niewypłacalności konsumenckiej. Nie kwestionując potrzeby uregulowania materii przeciwdziałania niewypłacalności oraz upadłości osób fizycznych, która do tej pory nie była przedmiotem unormowania prawnego Krajowa Rada Sądownictwa stwierdza, że przedstawiony do zaopiniowania projekt ustawy jest niespójny wewnętrznie, sprzeczny logicznie, stanowi w przeważającej mierze wybiórcze powtórzenie przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. Nr 60, poz. 535 ze zm.), które z uwagi na odmienność problematyki upadłości podmiotów gospodarczych nie mogą mieć bezpośredniego zastosowania. Użyta w projekcie ustawy terminologia jest odległa od powszechnie stosowanej zarówno w prawie cywilnym jak i w prawie gospodarczym. W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa podstawowe zastrzeżenia budzi systematyka projektu ustawy. O ile nazwy poszczególnych rozdziałów ustawy częściowo są do zaakceptowania, o tyle treść przepisów zawartych w tych rozdziałach jest wymieszana i niespójna logicznie. Poszczególne rozdziały zawierają przepisy o treści nieodpowiadającej ich tytułom. I tak dla przykładu przepisy dotyczące przesłanek ogłoszenia upadłości, procedury i przebiegu postępowania umieszczone są w rozdziałach dotyczących skutków ogłoszenia upadłości. Brak jest jasno usystematyzowanego toku postępowania likwidacyjnego oraz układowego, jak również wyraźnego podziału kompetencji pomiędzy organami postępowania. Przepisy dotyczące obu rodzajów postępowania upadłościowego są usytuowane w sposób alogiczny, co powoduje, że nie ma wyraźnego rozdzielania postępowania likwidacyjnego oraz układowego. W rezultacie powstają wątpliwości do jakiego rodzaju postępowania odnosi się konkretny przepis. Przyjęcie ustawy w proponowanym kształcie spowoduje chaos i konieczność przeprowadzenia licznych uściśleń, nowelizacji i interpretacji przez Sąd Najwyższy”.

Generalne przesłanie KRS jest czytelne: upadłość konsumencka tak, wypaczenia legislacyjne nie. Problem polega na tym, że w przypadku upadłości konsumenckiej diabeł tkwi w szczegółach, które mogą być dość swobodnie „obrabiane” w parlamencie. A jeśli dodatkowo weźmiemy pod uwagę, że oprócz poselskiego istnieje jeszcze projekt rządowy, to możemy przypuszczać, że przy wdrażaniu instytucji upadłości konsumenckiej wpadki legislacyjne nas prawdopodobnie nie ominą.