Archive for the ‘varia’ Category

Kwestia życzeniowa

Środa, 23 marca 2011

„Język ustaw jest wyłącznie nośnikiem sensu. Co więcej, jest nośnikiem na tyle niedoskonałym, że nastręczającym wielorakich problemów z odtworzeniem z niego pierwotnie zakodowanej reguły postępowania. Rudolf Jhering twierdził wprawdzie, że prawodawca winien rozumować jak filozof, a mówić jak rolnik, częściej jednak racjonalność ustawodawcy, w tym zwłaszcza racjonalność językowa, pozostaje raczej kwestią życzeniową, by nie powiedzieć nawet, że myśl Jheringa w praktyce realizowana jest dokładnie na odwrót”.

Dagmara Gruszecka, „Wykładnia norm jako instrument realizowania prawa do obrony” [w:] Adwokatura gwarantem prawa do obrony, tom II, Warszawa 2009r, str. 173.

Przeludnienie

Poniedziałek, 19 kwietnia 2010

Służba Więzienna niedawno poinformowała, że „liczba osadzonych zakwaterowanych w zakładach karnych i aresztach śledczych przekroczyła w skali kraju ogólna pojemność tych zakładów i aresztów (…). Według stanu na dzień 12 kwietnia 2010r zaludnienie zakładów karnych i aresztów śledczych w skali kraju wynosi 102,6%”.

Utrata postaci drzewa

Środa, 10 lutego 2010

„Gdy przepisy art. 290 § 2 k.k. oraz art. 120 k.w. mówią o „drzewie”, to chodzi tu o drzewo w stanie surowym, tj. takim, w jakim pozostało w lesie po wyrąbaniu lub powaleniu. W razie przerobienia takiego wyrąbanego lub powalonego drzewa na materiał budowlany lub inny materiał użytkowy, drzewo otrzymało już inną postać i inną wartość, traci więc postać drzewa, o którym mowa w wymienionych przepisach. W konsekwencji, jeżeli wyrąbane lub powalone drzewo zostało przed kradzieżą przerobione na materiał budowlany lub inny materiał użytkowy, to może stanowić przedmiot wykroczenia z art. 119 § 1 k.w., względnie przestępstwa z art. 278 § 1 lub § 3 k.k.” (wyrok SN z 03 września 2009r, V KK 171/09).

Błędy lekarskie

Niedziela, 13 września 2009

“W 1991 roku czasopismo „New England Journal of Medicine” opublikowało serię przełomowych artykułów, w których opisano przebieg projektu badawczego znanego jako Harvard Medical Practice Study. Uczestnicy projektu przeanalizowali ponad trzydzieści tysięcy przypadków hospitalizacji pacjentów w stanie Nowy York i wykazali, że u prawie czterech procent z nich na skutek leczenia pojawiły się komplikacje, które doprowadziły do przedłużenia ich pobytu w szpitalu, trwałych dysfunkcji, a nawet zgonów. Dwie trzecie owych komplikacji powstało wskutek nieprawidłowej opieki lekarskiej. Jedna czwarta była spowodowana rzeczywistymi zaniedbaniami. Na podstawie wyników badania oszacowano, że w skali ogólnokrajowej nieprawidłowa opieka jest przyczyną śmierci ponad czterdziestu czterech tysięcy pacjentów każdego roku. Powszechność błędów lekarskich potwierdziły późniejsze badania przeprowadzone w różnych częściach kraju.”

„(…) w zasadzie każdy pracujący w szpitalu lekarz rokrocznie popełnia poważne błędy i dopuszcza się zaniedbań. Dlatego kolejne doniesienia medialne na temat przerażających skandali w służbie zdrowia nie wywołują wielkiego oburzenia w środowisku medycznym. Raczej chwilę refleksji: to mogłem być ja. (…)

Wytaczanie procesów w sprawie pomyłek lekarskich okazuje się nieskutecznym remedium. Troyen Brennan, profesor prawa na Uniwersytecie Harvarda i specjalista od spraw publicznej służby zdrowia, podkreśla, że żadne badania nie wskazują na to, by liczba błędów w sztuce lekarskiej zmniejszyła się dzięki interwencjom wymiar sprawiedliwości.(…)

„(…) zaledwie niecałe dwa procent spośród tych osób, które nie otrzymały w szpitalu prawidłowej opieki zdecydowało się wnieść sprawę do sądu. Na dodatek większość pacjentów, którzy udali się do sądu, w rzeczywistości wcale nie padła ofiara zaniedbania. Natomiast samo prawdopodobieństwo wygranej w sądzie zależało przede wszystkim od braku wyników w leczeniu powoda lub powódki, niezależnie od tego, czy owa nieskuteczność terapii spowodowana była faktycznymi błędami w sztuce, czy też rozwojem samej choroby.”

Atul Gawande, Komplikacje, 2009r, s. 67-69.