Archive for the ‘VAT’ Category

Decyzja polityczna

Niedziela, 13 lipca 2008

Osoby świadczące usługi prawnicze „od zawsze” były zwolnione z obowiązku stosowania kas rejestrujących (zwanych potocznie kasami fiskalnymi). Podstawę prawną tego zwolnienia stanowi § 3 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 grudnia 2007r w sprawie kas rejestrujących w zw. z pkt. 17 załącznika do tego rozporządzenia. Zgodnie z § 3 rozporządzenia zwalnia się do dnia 30 czerwca 2008r z obowiązku ewidencjonowania podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług wymienionych w poz. 1-33 załącznika do rozporządzenia (tj. m. in. świadczących usługi prawnicze),

W dniu 22 kwietnia 2008 roku odbyło się w Ministerstwie Finansów spotkanie Wiceminister Finansów (Elżbieta Chojna – Duch) z przedstawicielami Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie (sprawozdanie tutaj). Na spotkaniu tym Pani Wiceminister wyraziła pogląd, iż dalsze przedmiotowe zwolnienie adwokatów i radców prawnych z obowiązku rejestrowania przychodów uzyskiwanych za świadczoną przez nich pomoc prawną nie znajduje uzasadnienia i nie ma poparcia społecznego. Decyzja o wprowadzeniu tego obowiązku jest decyzją polityczną i Ministerstwo Finansów przystąpi do jej realizacji po otrzymaniu takiej dyrektywy. Kasy rejestrujące są jednym z wielu instrumentów służących uszczelnieniu systemu podatkowego i wyeliminowaniu szarej strefy. Pani Wiceminister podzieliła stanowisko korporacji, iż obowiązek ewidencjonowania przychodów za pomocą kas rejestrujących nie powinien być wprowadzany w ciągu roku podatkowego, zapewniała że wprowadzenie kas rejestrujących dla nowych podatników powinno być poprzedzone okresem przejściowym trwającym od trzech do sześciu miesięcy niezbędnym dla wdrożenia kas do eksploatacji. W konkluzji Pani Wiceminister zapewniła, ze stosowne rozporządzenie Ministra Finansów (dot. obowiązku i terminie prowadzenia ewidencji przychodów za pomocą kas rejestrujących) podjęte zostanie z odpowiednim wyprzedzeniem i nie należy się spodziewać aby termin ten rozpoczął się 01 lipca 2008 roku.

W dniu 27 czerwca 2007r (a więc tradycyjnie – nie wiadomo dlaczego – w ostatniej chwili) Minister Finansów wydał nowe rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. 2008, Nr 113, poz. 720, tekst tutaj). W myśl § 2 pkt. 2 rozporządzenia zwolnienie osób świadczących usługi prawnicze z obowiązku stosowania kas rejestrujących zostało utrzymane do 31 października 2008r. Co będzie później oczywiście nie wiadomo ale moim skromnym zdaniem jest to ostatnie przedłużenie tego zwolnienia. A może nie?