Archive for the ‘wynagrodzenie sędziego’ Category

Sędziowie – biegiem na wybory?

Poniedziałek, 2 lutego 2009

Krajowa Rada Sądownictwa w stanowisku z 08 stycznia 2009r wyraża głębokie zaniepokojenie organizowaniem przez sędziów „akcji protestacyjnych polegających na (…) wzywaniu do solidarnego wstrzymania się sędziów od udziału w pracach komisji wyborczych”. Zdaniem KRS „zgodnie z art. 83 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych czas pracy sędziego określony jest wymiarem jego zadań. Zadania mogą wynikać z ustaw, w tym przypadku z ordynacji wyborczych” (cały tekst dostępny tutaj).

Stanowisko to, w mojej ocenie, stanowi nieporozumienie. Z faktu, że czas pracy sędziego określony jest wymiarem jego zadań nie wynika wcale, że udział w pracach komisji wyborczych należy do obowiązków służbowych sędziego. Udział w pracach komisji wyborczej stanowi dla sędziego dodatkowe zajęcie, niezwiązane z działalnością orzeczniczą, na którego podjęcie musi on wyrazić zgodę. Innymi słowy, regulacja czasu pracy sędziego zawarta w ustawie – Prawo o ustroju sądów powszechnych nie dotyczy w ogóle kwestii zasiadania w komisjach wyborczych gdyż zajęcie to wykracza poza zakres pełnienia urzędu sędziowskiego.

Oczywiście można się zżymać, że takie rozwiązanie legislacyjne powoduje, że sędziowie mogą doprowadzić do sparaliżowania wyborów (na przykład wyborów do Parlamentu Europejskiego). Ale póki co rozwiązanie to obowiązuje i nie można go zmienić przy zastosowaniu trybu pilnego. Warto jednocześnie pamiętać, że najprawdopodobniej opisywany problem w ogóle by nie zaistniał gdyby nowelizacja zasad ustalania wynagrodzeń sędziowskich została uchwalona w terminie pozwalającym na jej wejście w życie z dniem 01 stycznia 2009r.

Awans poziomy – c.d.

Czwartek, 7 sierpnia 2008

Nie tak dawno pisałem tutaj o próbach zlikwidowania możliwości tzw. awansu poziomego sędziów. Opisywane zabiegi Sejmu okazały się nieskuteczne gdyż najpierw zabrakło kworum dla wprowadzenia zmian (szczegóły tutaj) a następnie – gdy kworum już się znalazło – Prezydent odmówił podpisania uchwalonej nowelizacji (uzasadnienie weta tutaj). Tym samym z dniem 01 lipca 2008r sędziowie uzyskali możliwość awansu poziomego. Z informacji prasowych wynika, że pierwsze wnioski o ten awans zostały już złożone. Wydawać by się zatem mogło, że sprawa awansu poziomego została definitywnie zakończona.

Okazuje się jednak, że tak nie jest. Do Sejmu został wniesiony kolejny projekt mający na celu likwidację awansu poziomego (treść projektu tutaj). Projektowana ustawa ma działać z mocą wsteczną – art. 4 projektu stanowi, że z dniem wejścia w życie ustawy wszystkie złożone już wnioski o awans poziomy pozostawia się bez rozpoznania. W mojej ocenie rozwiązanie takie stoi w sprzeczności z konstytucyjną zasadą ochrony praw nabytych. W swoim orzecznictwie TK wielokrotnie wskazywał, że prawo nie może być pułapką dla obywatela działającego zgodnie z jego literą. Dlatego sytuacja osób, które podjęły już działania zmierzające do osiągnięcia skutków przewidzianych przez obowiązujące prawo (tj. złożyły wnioski o awans poziomy), nie powinna ulec pogorszeniu.

Niezależnie od tego należy zauważyć, że opisywane rozwiązanie już raz zostało zawetowane przez Prezydenta. Wydaje się więc, że zgłoszenie po raz kolejny podobnego treściowo projektu będzie miało identyczny skutek.

67

Poniedziałek, 21 lipca 2008

Tyle dokładnie stanowisk sędziowskich zostało ostatnio zwolnionych w sądach powszechnych. Pełen wykaz wraz z rozbiciem na poszczególne sądy zawiera obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z 07 lipca 2008r. Można bez ryzyka błędu założyć, iż znaczna część tych zwolnionych stanowisk nie jest efektem niespodziewanych zgonów, odejść w stan spoczynku lub awansów (zwłaszcza poziomych). Moim zdaniem jest to wynik  głosowania nogami: dobrze wykwalifikowany pracownik szuka lepiej płatnej pracy. I trudno mieć o to do niego pretensje. Zwłaszcza jeśli ma się świadomość, że najnowsze przepisy wprowadzają rozwiązanie, w myśl którego urzędnicy sądowi mogą zarabiać więcej niż sędziowie (szczegóły tutaj).

Wszyscy do znudzenia powtarzają frazes, zgodnie z którym zawód sędziego to ukoronowanie kariery prawniczej. Problem w tym, że za stwierdzeniem tym nie idą żadne realne działania (nota bene: nadal nie uchwalono ustawy regulującej sprawę asesorów – mimo, że od wyroku TK minęło już  dziewięć miesięcy). Wszystkie dyskusje o podwyżkach kończą się stwierdzeniem o braku środków na sfinansowanie podwyżek dla sędziów. Jednak należy mieć świadomość, że praktycznie bez żadnych kontrowersji uchwalono ustawy, na mocy których budżet państwa wydaje każdego roku:

  1. 6 milionów złotych na finansowanie Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie,
  2. 10 milionów 200 tysięcy złotych na finansowanie Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie,
  3. 6 milionów 200 tysięcy złotych na finansowanie Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Oczywiście wyliczenie tego typu wydatków budżetowych można by kontynuować – ale nie w tym rzecz. Zastanawiam się ile nas jeszcze czeka „dni bez wokandy” (kolejne takie dni – według komunikatu Iustitii – to 24 i 25 września). I czy dopiero widmo poważnego kryzysu kadrowego w wymiarze sprawiedliwości skłoni państwo do podjęcia działań mających na celu zmianę obecnego stanu rzeczy?

Brak kworum

Sobota, 14 czerwca 2008

 

Niedawno pisałem o rządowym projekcie ustawy mającej zlikwidować możliwość tzw. awansu poziomego sędziów (szczegóły tutaj). Okazuje się, że opisywany projekt ustawy nie został przyjęty przez Sejm z powodu braku kworum (w głosowaniu wzięło udział jedynie 227 posłów, szczegóły tutaj).

 

W związku z tym powstała ciekawa sytuacja: nowelizacja miała zostać przyjęta przed 01 lipca 2008r (dlatego właśnie zdecydowano się na procedowanie w  trybie pilnym). Obecnie dla dotrzymania tego terminu konieczne byłoby: uchwalenie omawianej ustawy na następnym posiedzeniu Sejmu (25-27 czerwca 2008r). Później w trybie ekspresowym ustawą musiałby się jeszcze zająć Senat (jego posiedzenie odbywa w dniach 25-26 czerwca). Problem polega jednak na tym, że nawet po uchwaleniu ustawy przez Sejm i Senat jednego dnia (25 czerwca 2008r), pozostaje jeszcze Prezydent, który na podpisanie ustawy uchwalonej w trybie pilnym ma 7 dni. Czerwiec ma 30 dni więc jeśli Prezydent zechce poczekać z podpisaniem ustawy do samego końca tego terminu, to okaże się, iż ustawa wejdzie w życie po 01 lipca 2008r. A oczywiście oprócz podpisu Prezydenta konieczne jest jeszcze opublikowanie podpisanej ustawy w Dzienniku Ustaw…

 

 

Oczywiście można sobie wyobrazić scenariusz polegający na tym, że Marszałkowie Sejmu i Senatu zmieniają już ustalone terminy posiedzeń – po to aby ustawa została uchwalona, podpisana i opublikowana w Dzienniku Ustaw przed 01 lipca 2008r. Wydaje się to jednak bardzo mało prawdopodobne. Można więc z dużą dozą prawdopodobieństwa założyć, że plan likwidacji tzw. awansu poziomego sędziów przed 01 lipca 2008r (tj. przed wejściem tej instytucji w życie) właśnie spalił na panewce. Formalnie nic nie stoi na przeszkodzie likwidacji awansu poziomego już po 01 lipca 2008r. W takim wypadku parlament będzie jednak musiał likwidować instytucję już istniejącą (tzn. uchylić przepisy, które weszły w życie). Parlament stałby się wówczas tym, „co daje i odbiera” – a to nie wygląda dobrze w oczach potencjalnych wyborców.