Archive for the ‘zatarcie skazania’ Category

Zatarcie skazania

Środa, 19 marca 2008

Zgodnie z art. 106 kodeksu karnego z chwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe a sam wpis o skazaniu usuwa się z rejestru skazanych. Zatem w świetle prawa osoba skazana po zatarciu skazania jest uważana za osobę niekaraną. W orzecznictwie podkreśla się, że „instytucja zatarcia skazania ma głęboko humanitarny i resocjalizacyjny charakter. Wejście w kolizję z prawem karnym (…) nie może oznaczać, że osoba skazana (…) przez całe życie będzie uważana za skazaną (…). Właśnie upływ czasu, stosowanie się do obowiązującego porządku prawnego, i prowadzenie uczciwego trybu życia pozwala na pełne odzyskanie społecznego zaufania do sprawcy i uznanie skazania czy ukarania za niebyłe” (wyrok NSA z 25 marca 1981r, SA 353/81). W rezultacie, po zatarciu skazania, żadna władza nie jest już uprawniona do powoływania się na to, co zostało ustawowo uznane za niebyłe (wyrok SN z 07 listopada 1958r, I KR 293/85). 

I tu dochodzimy do problemu. Zgodnie z art. 18 kodeksu spółek handlowych nie może być członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej albo likwidatorem osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za wymienione w tym przepisie przestępstwa. Zakaz ten ustaje z upływem piątego roku od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego, jednakże nie może zakończyć się wcześniej niż z upływem trzech lat od dnia zakończenia okresu odbywania kary. Sęk w tym, że w wielu wypadkach możliwa jest sytuacja, w której zatarcie skazania nastąpi przed upływem pięciu lat od uprawomocnienia się wyroku skazującego. Przykładem takiej sytuacji może być np. : upłynięcie 6 miesięcy od zakończenia okresu próby (art. 76 k.k.), upływ roku od uprawomocnienia się orzeczenia o odstąpieniu od wymierzenia kary (art. 107 § 5 k.k.) czy wreszcie ułaskawienie. 

W rezultacie należy stwierdzić, że w wielu wypadkach zakaz, o którym mowa w art. 18 § 3 k.s.h. będzie trwał, mimo że jednocześnie w świetle prawa karnego dana osoba uważana jest już za niekaraną. Tym samym w art. 18 k.s.h. mamy do czynienia z jakąś dodatkową sankcją ustawową, która dotyka osób skazanych, mimo, że ich skazanie należałoby już uznać za niebyłe – czy rzeczywiście taki miał być cel przepisu?. Należy bowiem zauważyć, że w praktyce nie ma żadnej możliwości egzekwowania omawianego zakazu od osób, których skazanie uległo już zatarciu. Przykładowo: jeśli sąd rejestrowy zażądałby od spółki informacji z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącej np. osoby wpisywanej do rejestru jako członek zarządu, to z informacji tej i tak będzie przecież wynikać, że osoba ta jest niekarana (nie figuruje w rejestrze skazanych). Jedyną zatem możliwością ustalenia czy minął już pięcioletni termin, o którym mowa w art. 18 § 3 k.s.h. byłoby dotarcie do akt sprawy karnej, w której zapadł wyrok skazujący. Oczywistą oczywistością jest, że jest to możliwość jedynie teoretyczna.