Archive for the ‘zwrot nadpłaty’ Category

Zwrot akcyzy – nowy projekt

Niedziela, 20 kwietnia 2008

.

Do Sejmu właśnie trafił nowy (rządowy) projekt ustawy o zwrocie nadpłaty w podatku akcyzowym zapłaconym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego (tekst projektu dostępny jest tutaj). Jest to już druga próba uregulowania problemu, poprzednim razem ustawy nie udało się uchwalić z powodu skrócenia kadencji Sejmu. Jak łatwo się domyślić projekt dotyczy zwrotu podatnikom tej części akcyzy, która była pobierana w wysokości niezgodnej z przepisami unijnymi. Innymi słowy – w założeniu projektodawców – ustawa ma umożliwić wykonanie wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 18 stycznia 2007r (C-313/05, Maciej Brzeziński / Dyrektor Izby Celnej w Warszawie), dotyczącego zgodności z prawem wspólnotowym polskich przepisów w zakresie opodatkowania podatkiem akcyzowym nabycia samochodów osobowych. W orzeczeniu tym ETS uznał, że przepisy o  podatku akcyzowym w dotychczasowym brzmieniu powodowały, iż samochody osobowe nabywane wewnątrzwspólnotowo po 1 maja 2004r mogły być wyżej opodatkowane podatkiem akcyzowym od sprzedawanych samochodów już zarejestrowanych w Polsce, co jest niezgodne z art. 90 TWE.

 

Na szczególną uwagę zasługuje jeden z przepisów opisywanego projektu. Otóż art. 8 noweli przewiduje dodanie nowego art. 82a do ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257, z późn. zm.) Nowy przepis ma uzyskać następujące brzmienie:

  1.  Jeżeli wysokość podstawy opodatkowania w  przypadku sprzedaży na terytorium kraju albo nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od średniej wartości rynkowej tego samochodu osobowego, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej wzywa podatnika do zmiany wysokości podstawy opodatkowania lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie jej wysokości w kwocie znacznie odbiegającej od średniej wartości rynkowej samochodu osobowego.
  2. W razie nieudzielenia odpowiedzi, niedokonania zmiany wysokości podstawy opodatkowania lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają podanie jej wysokości znacznie odbiegającej od średniej wartości rynkowej, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej określi wysokość podstawy opodatkowania.
  3. Jeżeli wysokość podstawy opodatkowania ustalona z uwzględnieniem opinii biegłego odbiega co najmniej o 33% od zadeklarowanej podstawy opodatkowania, koszty opinii biegłego lub biegłych ponosi podatnik.
  4. Średnią wartością rynkową samochodu osobowego jest wartość ustalana na podstawie notowanej na rynku krajowym, w dniu powstania obowiązku podatkowego, średniej ceny samochodu osobowego zarejestrowanego na terytorium kraju tej samej marki, modelu, rocznika oraz jeżeli jest to możliwe do ustalenia wyposażenia i  o przybliżonym stanie technicznym, co nabyty na terytorium kraju lub nabyty wewnątrzwspólnotowo samochód osobowy.

 

Jest to nic innego jak zmiana podstawy opodatkowania podatkiem akcyzowym polegająca na przyjęciu, że podstawę opodatkowania stanowi „średnia wartość rynkowatakiego samochodu osobowego. Warto zauważyć, że obecnie – zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym – w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego podstawą opodatkowania jest „kwota, jaką nabywca jest obowiązany zapłacić”. Jak widać opisywana zmiana ma więc charakter istotny.

 

Warto jednocześnie podkreślić, że w dotychczasowym orzecznictwie nie budziło wątpliwości, że pojęcie „kwota, jaką nabywca obowiązany jest zapłacić” należy traktować jako synonim ceny faktycznie zapłaconej. Tym samym za niedopuszczalne uznawano interpretowanie tego pojęcia jako oznaczającego „średnią wartość rynkową”. W wyroku z 16 marca 2007r Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu słusznie wskazał, że:

 

Określając podstawę opodatkowania polski ustawodawca (…) nie stosuje kryterium „wartości rynkowej” towaru, lecz posługuje się kryterium (…) „kwoty, jaką nabywca jest obowiązany zapłacić”. Mając na względzie powyższe uregulowania dotyczące polskiego podatku akcyzowego, przez „wartość rynkową podobnych pojazdów”, do której nawiązuje ETS w drugim punkcie sentencji wyroku należy rozumieć (…) kwotę, jaką nabywca jest obowiązany zapłacić w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego. (…) Podstawę opodatkowania powinna stanowić kwota, jaką nabywca jest obowiązany zapłacić w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego, a więc rzeczywista cena uiszczona w związku z nabyciem samochodu.

 

Opisywana zmiana sama w sobie nie jest problemem gdyż ustawodawca posiada znaczny zakres swobody regulacyjnej zarówno w zakresie określania podstaw opodatkowania, jak również stawek podatku. Problem polega na tym, że zgodnie z art. 9 opisywanej nowelizacji nowe przepisy „stosuje się również do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, dotyczących stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym zapłaconym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego, dokonanego w  okresie od dnia 1 maja 2004r do dnia 30 listopada 2006”. Jest to zatem nic innego jak zmiana reguł w trakcie gry. Nowelizacja doprowadzi do sytuacji, w której w chwili transakcji podstawę opodatkowania stanowiła rzeczywiście zapłacona cena (nawet jeśli nie była to cena rynkowa), zaś w chwili zwrotu nadpłaty podstawę opodatkowania stanowić będzie średnia wartość rynkowa pojazdu. Rezultat takiej nowelizacji jest dość łatwy do przewidzenia: duża część wniosków o zwrot nadpłaty zostanie załatwiona odmownie.